Posts by administrator

Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování

25.9.2019 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování”

Pro naše absolventy a širokou veřejnost připravujeme na 14. května 2020 v Praze konferenci s mezinárodní účastí na téma „Zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování / eHealth, elektronizace, telemedicína a umělá inteligence.

Na podzim 2020 zahajujeme 3. běh programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví

25.9.2019 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Na podzim 2020 zahajujeme 3. běh programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví”

Velké množství přijímaných zdravotnických právních předpisů a jejich časté novelizace, různorodost právních výkladů a absence sjednocujících stanovisek relevantních institucí a ucelených vzdělávacích programů či kurzů zaměřených na medicínsko-právní aspekty, nás vedlo k tomu zahájit postgraduální studium LL.M. v oblasti medicínského práva, bioetiky a GDPR ve zdravotnictví.

Curriculum tohoto programu jsme vytvořili ve spolupráci s Akademií medicínského práva a pod záštitou profesora Alana Meisela, ředitele Centra pro bioetiku a zdravotnické právo na University of Pittsburgh School of Law, který pro posluchače během studia několikrát přednášel. Lektory tohoto programu jsou přední čeští odborníci z oblasti medicínského práva a etiky.

Nedílnou součástí výuky jsou praktická řešení reálných situací, kterých neustále přibývá. Naším cílem je ulehčit budoucím účastníkům tohoto programu orientaci ve složitém systému poskytování zdravotních služeb, v medicínském právu a v aktuální judikatuře ve zdravotnictví.

Na jaře 2018 ukončilo studium LL.M. v medicínském právu a bioetice 20 posluchačů, jejich graduace proběhne za účasti zástupce amerického vyslanectví a za přítomnosti prof. Meisela dne 20. dubna v Grébovce.

Vzhledem k ohlasu, který tento program u posluchačů způsobil a vzhledem ke vzrůstající potřebě řešit stále častější složité problémy medicínského práva, rozhodli jsme se otevřít 3. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice na podzim 2020. Zájemci o studium mohou zasílat své přihlášky paní Věře Čapkové, e-mail: capkova@ahcm.cz, tel. 734 516 326.

Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM

25.9.2019 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce nových absolventů vzdělávacích programů AHCM”

Na konci roku 2019 a v první polovině roku 2020 ukončí své studium další posluchači programů MBA ve zdravotnictví a LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví. Jejich úsilí bude završeno slavností promocí v reprezentativním prostředí Betlémské kaple dne 15. května 2020.

Současní posluchači mají opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním

25.9.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Současní posluchači mají opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním”

Součástí výuky MBA ve zdravotnictví je návštěva  zahraničního zdravotnického zařízení. Současní posluchači budou mít opět možnost porovnat české zdravotnictví se zahraničním. V rámci studia navštíví v listopadu a v prosinci 2019 kliniku v bavorském Weidenu a budou si moci prohlédnout nejen jednotlivá oddělení a diskutovat s vedením kliniky, ale vyměnit si také vzájemné zkušenosti s poskytováním zdravotní péče v německém a českém prostředí.

Na 31. října 2019 připravujeme konferenci na téma financování nemocnic a zkušeností s DRG-CZ

17.9.2019 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Na 31. října 2019 připravujeme konferenci na téma financování nemocnic a zkušeností s DRG-CZ”

Financování služeb z veřejného zdravotního pojištění je základním pilířem českého zdravotnictví. Pro tento systém povinného zdravotního pojištění je typické, že zajišťuje širokou dostupnost kvalitní preventivní, diagnostické a léčebné péče. Potřebuje však regulační pravidla, protože závisí na výši osobních nákladů v zemi a příjmech státního rozpočtu – ty se ovšem vyvíjejí nezávisle na potřebách a nabídce zdravotní péče.
Vzhledem k tomu, že výše jednotlivých plateb i rozsah financování určuje dohodovací řízení a nakonec stát, stává se z financování pod tlakem voličů i skupin poskytovatelů nejen odborné, ale i zásadní politické téma.
V současnosti jsou diskuze zvláště nad financováním hospitalizační péče velmi vypjaté i přes skutečnost, že nemocniční sektor alokuje již více než 50% zdrojů. Přitom nárůst objemu financí v absolutní i relativní míře je velmi vysoký. Do budoucna všichni očekáváme snížení dynamiky a každý chceme proto pro svůj sektor a jeho nemocné zajistit maximum zdrojů.
První z řady konferencí pořádaných na toto téma Academy of Healthcare Management se snaží přivést za jeden stůl představitele všech zúčastněných stran k apolitické, věcné diskuzi, která by ukázala nejkritičtější místa dalšího vývoje. Účastníci budou seznámeni s postupem DRG-restart, který může ovlivnit strukturu a budoucnost různých segmentů léčebné péče.

4. října 2019 zahajujeme v Brně další běh MBA ve zdravotnictví

19.7.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “4. října 2019 zahajujeme v Brně další běh MBA ve zdravotnictví”

Rádi bychom Vás informovali, že v říjnu tohoto roku zahajujeme v Brně další běh studia MBA ve zdravotnictví. Rádi bychom Vás upozornili na možnost obsadit poslední volná místa.          

Výuka bude opět probíhat v prostorách Fakultní nemocnice Brno (Dětská nemocnice, ul. Černopolní), a to jedenkrát měsíčně vždy v pátek a sobotu po dobu 18 měsíců. Více informací naleznete na http://ahcm.cz/mbabrno/

K přednostem programu MBA  ve zdravotnictví patří:

  • Každý modul je kompletně zaměřen na specifika řízení v prostředí českého zdravotnictví
  • Výuka probíhá na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí americké univerzity Texas Wesleyan University School of Business Administration
  • Program je akreditovaný MŠMT k získání nové kvalifikace a ke zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace
  • Součástí výuky je studijní výjezd do německého zdravotnického zařízení
  • Veškeré učebnice, které studenti obdrží, jsou zahrnuty v ceně školného
  • Výuku vedou zkušení profesoři a lektoři, odborníci se zkušenostmi z managementu ve zdravotnictví, spojující teoretické a akademické zkušenosti s řízením zdravotnictví
  • Šestnáctileté zkušenosti pracovníků Akademie v oblasti manažerského vzdělávání zdravotnických pracovníků. Čerpáme ze zkušeností jak českých odborníků, tak i odborníků z USA.

MBA ve zdravotnictví absolvovalo více bezmála tři stovky posluchačů ze zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a farmaceutických společností.

Pokud budete mít některé dotazy k tomuto programu, rádi Vám je zodpovíme na tel. číslech 724 129 720 a 602 469 882.

Proběhla další konference k tématu udržitelnosti financování zdravotní péče

27.4.2019 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Proběhla další konference k tématu udržitelnosti financování zdravotní péče”

České zdravotnictví vyniká ve srovnání s jinými zeměmi vysokou efektivitou, dobrou kvalitou a ve vztahu k vynaloženým nákladům i vyváženou regionální dostupností. Občané i zdravotníci si na tento stav zvykli a očekávají, že bude zachován i při zavádění dalších moderních diagnostických a léčebných metod.

Academy of Health Care Management se dlouhodobě zabývá otázkou financování zdravotní péče a udržitelnost současné kvality a dostupnosti je proto nyní, kdy zažíváme prudký rozvoj moderní medicíny více než aktuální.

Na konferencích v letech 2017 a 2018 jsme se zabývali hlavně problémy financování nákladné léčby a tvorbou nového zákona o zdravotnických prostředcích. Nyní, v rámci jarní konference Udržitelnost financování zdravotní péče, byla veřejnosti představena novela zákona o léčivech, která upravuje problematiku financování léků, a začali jsme také podrobně diskutovat i financování hospitalizační péče.

Tato oblast zdravotnictví se dnes potýká s výrazným nedostatkem personálu a nevyváženým financováním jednotlivých typů zdravotnických zařízení, jednotlivých odborností a jednotlivých léčebných postupů. Shoda a dlouhodobá koncepce pro financování nemocnic je zásadní, protože v tomto segmentu zdravotnictví je nutno plánovat dlouhodobě a alokované investice sebou nesou i velké provozní náklady.

 

Proběhla další konference na aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva

11.4.2019 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Proběhla další konference na aktuální téma proočkovanosti obyvatelstva”

Dne 10. dubna 2019 se v Praze uskutečnila již druhá konference “Proočkovanost obyvatelstva v ČR – právní a organizační otázky”, kterou pořádala Academy of Health Care Management.

V první části konference věnované nově připravované legislativě, která má za cíl umožnit odškodňování případných nežádoucích účinků spojených s očkováním, vystoupili zástupci ministerstva zdravotnictví (náměstek ministra Prof. MUDr. Roman Prymula, Ph.D.), Státního ústavu pro kontrolu léčiv (MUDr. Petra Kaftanová) a odborníků na medicínské právo (MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. , Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LL.M.). Řečníci se shodli, že jde o krok správným směrem a navrhovaná legislativní úprava by měla přispět k lepšímu vnímání povinného očkování širokou veřejností. Ministerstvo s touto legislativní iniciativou přichází ve chvíli, kdy proočkovanost, včetně povinných očkování, v České republice klesá a roste počet případů infekčních onemocnění, kterým by bylo možné očkováním předejít (např. spalničky). Legislativa by mohla být schválena již v průběhu druhé poloviny letošního roku.

Druhá část konference byla věnována diskuzi o možnostech rozšíření hrazeného očkování o některé další vakcíny. V průběhu tohoto bloku vystoupili lékaři, zástupci zdravotních pojišťoven a farmakoekonomové. Mezi nejvíce diskutované oblasti, kterým se odborníci věnovali, patřily především očkování proti klíšťové encefalitidě a očkování proti meningokokovým onemocněním.

Je alarmující, že počet případů klíšťové encefalitidy (KE) v ČR stále roste. Česká republika bohužel zaujímá první místo v počtu případů klíšťové encefalitidy v EU. Účastníci se shodli, že jedním z důvodů rostoucího rizika a počtu případů je nízká proočkovanost populace ČR. Na příkladu zemí, kde je toto očkování hrazené (např. Rakousko) je prokázáno, že díky vysoké proočkovanosti došlo k dramatickému poklesu počtu onemocnění.  Na základě stoupajícího počtu onemocnění KE byla zavedena úhrada vakcíny proti klíšťové encefalitidě (v základním pojištění) ve Švýcarsku. Od března tohoto roku přistoupilo k zavedení hrazení vakcíny proti KE také Slovinsko.

Dalším očkováním, u kterého se účastníci shodli na důležitosti úhrady, je očkování proti meningokokovým infekcím. Vystoupení primářky MUDr. Hany Roháčové z Nemocnice na Bulovce ukázalo rozsah nebezpečí meningokokové infekce, které patří k nejnebezpečnějším infekcím, v jejichž důsledku v řadě případů pacient umírá nebo si odnáší do dalšího života těžké trvalé následky.

Zástupci zdravotních pojišťoven ve svém vystoupení vyjádřili svou připravenost diskutovat o úhradě vakcín proti klíšťové encefalitidě a meningokokovým onemocněním, nicméně zdůraznili, ze primární v této věci bude politické rozhodnutí.

Závěr konference byl věnován nutnosti zvýšené motivace praktických lékařů (ať již dospělých tak i dětských) zdravotními pojišťovnami k aktivnímu přístupu ke zvýšení proočkovanosti obyvatelstva.

Setkání bylo účastníky velmi pozitivně hodnoceno.

Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.

8.8.2018 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.”

Potřebujete si ujasnit a doplnit znalosti o ochraně osobních údajů (GDPR)? Rychle se zorientovat v úskalích GDPR ve státních i soukromých ordinacích, nemocnicích nebo jiných zdravotnických zařízeních, státní, krajské nebo obecní zdravotní a sociální správě? Rozšířili jsme výuku programu LL.M. v medicínském právu a bioetice o Ochranu osobních údajů (GDPR) ve zdravotnictví.Provedeme Vás tím, jak GDPR implementovat v prostředí zdravotnictví a přitom získat nejen komplexní znalosti v medicínském právu, ale prohloubit si i znalosti na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a compliance manažera ve zdravotnictví (CCO). Získáte kompetence, jak připravit nové a upravit stávající směrnice, procedury a povinnosti, které stanoví obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Účastníci profesního studijního programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví obdrží po úspěšném absolvování 6 odborných bloků certifikát odborné způsobilosti pro pracovní pozice Data Protection Officer (DPO) a Chief Compliance Officer (CCO).

Program LL.M. je postgraduální právnické studium v České republice specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR. Je určeno nejen právníkům, ale i osobám s jiným předchozím vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského typu. Program nabízí komplexní vzdělávání s vysokým počtem kontaktních hodin a umožní posluchačům učit se od předních českých i zahraničních odborníků na medicínské právo, bioetiku a ochranu osobních údajů (GDPR). V rámci výuky vystoupí guestspeakeři z Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a další.

Zájemci o studium mohou zasílat své přihlášky paní Věře Čapkové, e-mail: capkova@ahcm.cz, tel. 734 516 326.

Zahájení MBA ve zdravotnictví v Brně

1.8.2018 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahájení MBA ve zdravotnictví v Brně”

Významnou náplní Academy of Health Care Management je program MBA ve zdravotnictví, který vyučujeme na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí americké univerzity. V současnosti MBA ve zdravotnictví absolvovalo více než 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností a zdravotních pojišťoven. Tento program jsme zahájili v roce 2008 a v současné době bude probíhat již 10. ročník studia.

V minulém roce poprvé obdrželo titul MBA v oblasti zdravotnického managementu 21 posluchačů našeho regionálního programu, který se konal ve Fakultní nemocnici Ostrava. V současné době probíhá v Ostravě další běh tohoto programu.

21. září zahajujeme program MBA ve zdravotnictví v Brně. Pokud máte o studium zájem, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte. Bližší informace vám ráda poskytne paní Jarmila Krupičková (krupickova@ahcm.cz, 326 999 135, 724 129 720).

21. června proběhla 2. pracovní konference Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků

22.6.2018 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “21. června proběhla 2. pracovní konference Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků”

Dne 21. června 2018 se konala 2. pracovní konference „Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků“. Konference se zúčastnilo 140 zástupců odborné veřejnosti, pacientských organizací, managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností, státní správy a tisku.
První část konference byla věnována mezinárodnímu pohledu na problematiku hrazení nákladné léčby. V rámci první části vystoupil čestný host konference, doktor Frank Heimig, ředitel německého institutu pro DRG systém (InEK), MUDr. Oldřich Šubrt z AHCM a docent Filip Křepelka z Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Druhá část konference byla zejména zaměřena na prezentace aktuálního stavu přípravy legislativních úprav v oblasti úhrad zdravotnických prostředků a léků. Své příspěvky přednesli zástupci státní správy – Mgr. Filip Vrubel, dr. Jakub Král a poslanec Daniel Pawlas. Mgr. Jan Kříž a Dr. Jolana Těšinová doplnili tuto část konference příspěvky z oblasti využití „paragrafu 16“ a dopadu současné judikatury na pacienta.
Třetí, odpolední blok přednášek byl zaměřen na ekonomickou část financování nákladné péče. Dr. Šubrt přednesl návrhy, kde najít rezervy v českém zdravotnictví pro financování nákladné léčby. Ing. Pavel Brůna upozornil na neprůhledná pravidla financování a dr. Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment přinesl inspiraci pro nové způsoby hodnocení přínosu nákladné péče. Ing. Jiří Mrázek ze Všeobecné zdravotní pojišťovny sdílel důležité informace o nákladových datech specializovaných center.
V rámci konference bylo věnováno dostatek času na dotazy účastníků, během dopoledního i odpoledního času proběhly panelové diskuze.

Konference byla účastníky velmi kladně hodnocena. Vybíráme z jejich hodnocení:

„Konference se věnovala jako vždy aktuálním tématům ve zdravotnictví a zprostředkuje, tak přenos důležitých informací ze současného dění v legislativním procesu. Prezentace jednotlivých účastníků jsou na velmi vysoké odborné úrovni a následující panelové diskuse jsou dobrým prostředím pro nacházení dalších možností a postupů, jak zvýšit efektivitu ve zdravotnictví. Střet rozdílných názorů přispívá k hledání kompromisů. Děkujeme za přípravu a organizaci.“

„Velmi zajímavá, užitečná, výborně organizovaná v příjemném prostředí, erudovaní řečníci, příležitost poznat se s účastníky legislativních procesů.“

„Úroveň této konference (i předchozí ke shodnému tématu) považuji za velmi dobrou. Potřeba diskuze nad problematickými tématy je žádoucí. Značně přínosným je sdělení názorů zainteresovaných stran.“

„Konference se mně velice líbila, program měl velmi zajímavá témata, přednášející byli dobře vybráni k dané problematice, byli ve svých prezentacích konkrétní, podávali obohacující někdy až překvapivé informace…“

Cílem iniciativy Academy of Health Care Management je vyvinout kontinuální tlak na všechny složky zdravotnického systému, aby byla zachována vysoká úroveň české medicíny nejen z hlediska kvality, ale i dostupnosti inovativní léčby. Jde nám o spravedlivý přístup k různým skupinám nemocných, stejně jako k různým regionům České republiky. Kladením důrazu na zavedení pravidel chceme zvýšit úroveň a transparentnost české medicíny, která je neřešením výše uvedených problémů ohrožena.

Na 26. října připravujeme letos třetí a poslední  z oblasti legislativních úprav hrazení léků a zdravotnických prostředků. Program a bližší informace o konferenci budou včas zveřejněny na našem webu v sekci „Semináře a konference„.

Proběhla promoce studentů 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice

20.6.2018 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Proběhla promoce studentů 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice”

Dne 20. dubna 2018 byl slavnostně ukončen první běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice. Slavnostní promoce proběhla v krásných novorenesančních prostorách vily Grébovka za přítomnosti představitelů Academy of Health Care Management, lektorského sboru a hostů z Americké ambasády. Absolventům za účasti přihlížejících rodinných příslušníků byly slavnostně předány jejich zasloužené diplomy.
Ještě jednou bychom rádi pogratulovali všem absolventům k úspěšnému zakončení studia a zároveň bychom jim chtěli popřát mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.

Zahájili jsme 10. ročník programu MBA ve zdravotnictví.

21.5.2018 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahájili jsme 10. ročník programu MBA ve zdravotnictví.”

Academy of Health Care Management v květnu 2018 zahájila 10. běh programu MBA ve zdravotnictví. Výuka probíhá v nádherném prostředí Vily Grébovky na pražských Vinohradech. Novým uchazečům nabízíme možnost připojit se ke stávajícím studentům 10. běhu do 31. srpna 2018. Více informací o studiu žádejte u paní Věry Čapkové, tel. 734 516 326, e-mail: capkova@ahcm.cz.

III. konference ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO – současná situace a mezinárodní souvislosti

20.4.2018 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “III. konference ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO – současná situace a mezinárodní souvislosti”

Dne 19. dubna 2018 jsme pořádali ve spolupráci s Akademií medicínského práva III. konferenci Zdravotnické právo – současná situace a mezinárodní souvislosti. Letos mezi hosty konference přivítáme profesora Alana Meisela, ředitele Centra pro  bioetiku a zdravotnické právo z Pittsburské univerzity, významného českého právníka JUDr. Tomáše Sokola, ředitelku Akademie medicínského práva MUDr. JUDr. Jolanu Těšinovou, legislativního náměstka Ministerstva zdravotnictví JUDr. Radka Policara a personální a právní náměstkyni JUDr. Alenu Tobiášovou. přednosta Ústavu etiky a humanitních studí 3. LF UK Mgr. Marek Vácha a předseda správní rady AHCM MUDr. Oldřich Šubrt. Konferenci jsme pořádali na počest úspěšného ukončení 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice.

5. dubna 2018 proběhla konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků / Současná situace a perspektivy

9.4.2018 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “5. dubna 2018 proběhla konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků / Současná situace a perspektivy”

Dne 5. dubna 2018 se konala 1. pracovní konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků. Konference se zúčastnilo 180 zástupců odborné veřejnosti, pacientů, managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností, státní správy a tisku.

1. pracovní konference navázala na loňskou konferenci „Udržitelnost financování léčebné péče – Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění“. Konference přinesla široký pohled na problematiku financování nových a zvláště nákladných léčebných postupů a jejich standardizovanou dostupnost. Všichni zúčastnění, počínaje představitelem Ústavního soudu, přes poslance a senátory a zástupce ministerstev a pojišťoven až po lékaře a zástupce pacientských organizací se shodli, že jde o palčivý a dlouho neřešený problém.
Bylo definováno několik základních otázek, které musejí být v roce 2018 vyřešeny: Definice nároku pojištěnce – úhradový standard vůči veřejnému zdravotnímu pojištění, stanovení zákonných pravidel pro definici takového nároku a jeho úprav. S tím souvisí i případná spoluúčast u nehrazených či jen částečně hrazených léčebných postupů a vytvoření prostoru pro případné nadstandardy. Všemi zúčastněnými stranami bylo jasně konstatováno, že současný stav je neudržitelný, přináší nejednotnost v rozhodování o úhradách a způsobuje nerovnoměrnost v dostupnosti zdravotní péče závislosti na lékařském oboru, pojišťovně i regionu. Po rozboru situace a připomínek účastníků došel přípravný výbor k názoru, že by bylo vhodné uspořádat tři setkání, přičemž 1. pracovní konference byla první z nich.

Na konferenci byl zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad jak léků, tak zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu. Ústavní soud zrušil na základě návrhu dvaceti senátorů část zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se týká hrazení zdravotnických pomůcek pojišťovnami. Soud dospěl k závěru, že napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen. Tím je ovšem založen nesoulad těchto ustanovení s čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Podle Ústavního soudu je nezbytné přijmout nové komplexní úpravy systému úhrad, a proto vytvořil zákonodárcům potřebný časový prostor. Vzhledem k tomu, že nová právní úprava poskytnutí zdravotnických prostředků i léčivých přípravků by měla být založena na shodných principech, 1. pracovní konference byla rozdělena do čtyř bloků, které se věnují oběma oblastem.

Promoce MBA ve zdravotnictví

9.12.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Promoce MBA ve zdravotnictví”

V pátek 8. prosince 2017 ukončilo své studium 53 posluchačů programu MBA ve zdravotnictví garantovaného americkou Texas Wesleyan University. Slavnostní promoce se konala v prostorách Betlémské kaple. K absolventům promluvil profesor Hector Quintanilla, děkan School of Business Administration na Texas Wesleyan University, pan Zdeněk Svoboda, zástupce Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice, doc. MUDr. Miroslav Bartoš, bývalý dlouholetý ředitel Ústřední vojenské nemocnice, MUDr. Oldřich Šubrt, předseda správní rady AHCM, a RNDr. Dagmar Glückaufová, předsedkyně akademické rady AHCM.

Všem absolventům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů!

Promující absolventi:

Lucie Cikrtová, marketing manager, Novo Nordisk s.r.o.

Věra Červová, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Katarína Bučková, jednatel, Oční centrum AGEL s.r.o.

Hana Bílková Franková, vedoucí oddělení klinické mikrobiologie, Laboratoře AGEL a.s.

Jiří Fiedler, zástupce primáře Neurochirurgického oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Dagmar Gleichová, vedoucí referent-hlavní účetní, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ivana Hořeňovská, Finance Business Partner Central Europe, AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Martin Hrabovský, předseda představentstva, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Anna Kultová, vrchní sestra kardiocentrum KCHO, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Lenka Kulíšková, předsedkyně představenstva, Laboratoře AGEL a.s.

Edita Klavíková, vrchní sestra chirurgického oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.

Jiří Klimeš, Health Economics & Outcomes Research Manager, Novartis s.r.o.

Lenka Klímová, vrchní sestra, Nemocnice České Budějovice, a.s.

Tomáš Kocourek, sekundární lékař, Středomoravská nemocniční a.s. – o.z. Nemocnice Přerov

Michal Kršek, vedoucí oddělení, 3. interní klinika VFN a 1. LF UK Praha

Jitka Kopcová, vedoucí finanční a materiálové účtárny, Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Bohdana Břegová, vrchní setra Interní kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Pavel Fojtík, předseda představenstva, Kardiologické centrum AGEL a.s.

Vladimír Grabowski, tajemník předsedy představenstva, AGEL a.s.

Erika Hanjová Fukasová, vrchní sestra kliniky onkologické, Fakultní nemocnice Ostrava

Vladimír Ječmínek, zástupce primáře pro LP Trauma centra, Fakultní nemocnice Ostrava

Iva Kajfoszová, ekonomicko-personální náměstek, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Ivo Kasperčík, vedoucí laboratoře, Laboratoře AGEL a.s.

Karla Kočí, vrchní sestra Neurochirurgické kliniky, Fakultní nemocnice Ostrava

Petr Liškář, ekonom a místopředseda představenstva, Nemocnice Podlesí a.s.

Artur Lukša, člen představenstva pro oblast Moravy, Dopravní zdravotnictví a.s.

Tereza Lyčková, vedoucí oddělení, Útvar náměstkyně pro personální řízení, Fakultní nemocnice Ostrava

Jaroslav Maceček, primář gastroenterologického oddělení, Středomoravská nemocniční a.s.

Jiří Martinek, náměstek hejtmana, Moravskoslezský kraj

Petr Matoušek, zástupce přednosty pro LP Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

Hana Medřická, primářka Oddělení dětské neurologie, Fakultní nemocnice Ostrava

Martin Paciorek, primář Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky, Fakultní nemocnice Ostrava

Alice Ručková, člen představenstva, Nemocnice Český Těšín

Václav Sobek, chirurgicko-traumatologické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Jiří Stránský, přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče pověřený personálním řízením, Nemocnice Podlesí a.s.

Ondřej Zela, vedoucí lékař lůžkové stanice Interna IV., Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění

30.10.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “27. října 2017 proběhla konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění”

Dne 27. října 2017 se v Praze uskutečnila konference Udržitelnost financování léčebné péče / Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění. Konferenci pořádala Academy of Health Care Management.

Konference navázala na cyklus devíti seminářů zaměřených na problematiku úhrad nákladné a centrové léčebné péče v oblasti onkologie, dermatologie, revmatologie, interní medicíny, kardiologie a gastroenterologie. Všechny tyto semináře beze zbytku ukázaly, že otázka hrazení moderní nákladné a centrové léčby je vysoce aktuální a několik let čeká na koncepční řešení.

Začátek konference se věnoval právnímu vymezení nároku pacienta na nejvhodnější dostupnou péči. Probíhající diskuze byla velmi konkrétní a věcná, emeritní ústavní soudce JUDr. Jiří Nykodým, poskytl ústavní pohled a nastínil klíčová ustanovení platných obecně právních předpisů. A protože by právo mělo naslouchat pacientům a medicíně, konference se neobešla bez pacientského pohledu a lékařských odborných sdělení. Ke každodenní lékařské praxi v českém právním rámci se poté vyjádřili zástupci zákonodárců, zdravotnické exekutivy a managementu veřejného zdravotního pojištění. Závěrečná diskuze se věnovala východiskům řešení. Ta se však v budoucnu neobejdou bez změny právní úpravy.

Tak, jak je u Academy of Health Care Management zvykem, zpracovává po každém konferenci a semináři hodnocení účastníků. Účastníci konference zvláště pozitivně zhodnotili vystoupení emeritního ústavního soudce a ocenili, že konference přinesla řadu podnětů na zamyšlenou, ale i odpovědi na některé velice kontroverzní problémy, se kterými se všichni lékaři potýkají. Účastníci také pořadatele vyzvali k dalšímu pokračování, které by přispělo k řešení kontroverzních otázek.

V lednu 2018 byl zahájen druhý běh regionálního MBA ve zdravotnictví v Ostravě

25.10.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “V lednu 2018 byl zahájen druhý běh regionálního MBA ve zdravotnictví v Ostravě”

Ve výukových prostorách ostravské fakultní nemocnice v lednu 2018 jsme zahájili 2. běh programu MBA ve zdravotnictví. Více informací vám ráda poskytne paní Věra Čapková (734 516 326, capkova@ahcm.cz).

2. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice otevíráme na jaře 2018. Přihlásit se můžete již nyní.

25.9.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “2. běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice otevíráme na jaře 2018. Přihlásit se můžete již nyní.”

Právě probíhající studium je studenty 1. běhu velmi kladně hodnoceno. Podívejte se na jejich názor na studium a lektory. Díky špičkovým expertům na oblast medicínského práva a bioetiky budete moci i vy spolu s dalšími studenty 2. běhu hlouběji poznat český medicínsko-právní systém. Více informací.

Zahraniční spolupráce součástí výuky – studenti MBA programu navštívili špičkové zdravotnické zařízení v Německu

25.6.2017 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Zahraniční spolupráce součástí výuky – studenti MBA programu navštívili špičkové zdravotnické zařízení v Německu”

Studenti moravského MBA ve zdravotnictví navštívili v rámci studia kliniku v barovském Weidenu. Navštívili nejen jednotlivá oddělení a diskutovali s vedením kliniky, ale vyměnili si také vzájemné zkušenosti s poskytováním zdravotní péče v německém a českém prostředí.

6. června 2017 proběhl 4. modul vzdělávacího programu Neurofarmakologická akademie

7.6.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “6. června 2017 proběhl 4. modul vzdělávacího programu Neurofarmakologická akademie”

48 účastníků z řad lékařů z center pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, zástupci zdravotních pojišťoven i farmakologů se od června 2016 po dobu jednoho roku setkávali v rámci vzdělávacího projektu Neurofarmakologické akademie, který vznikl ve spolupráci Academy of Health Care Management se společností Biogen (Czech Republic) s.r.o. Program si kladl za cíl zlepšit všeobecnou informovanost o farmakoterapii roztroušené sklerózy, možnosti jejího ovlivnění a minimalizace rizika lékových interakcí. Program byl sestaven skupinou odborníků složenou především z vedoucích představitelů klinické farmakologie a klinické farmacie.

II. konference Zdravotnické právo: Současná situace a mezinárodní souvislosti

19.5.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “II. konference Zdravotnické právo: Současná situace a mezinárodní souvislosti”

18. května 2017 se v pražské vile Grébovka uskutečnila konference věnovaná současné situaci v oblasti zdravotnického práva. Na konferenci vystoupili nejen čeští významní odborníci na zdravotnické právo (MUDr. Mgr. Jolana Těšinová z Akademie medicínského práva, Mgr. Marek Vácha z Ústavu etiky 3. LF UK a JUDr. Radek Policar z Ministerstva zdravotnictví), ale také zahraniční experti (Prof. Alan Meisel, ředitel programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh School of Law, a Prof. Carol Brown, Emeritní profesor, Stevens Institute of Technology).

Návštěva University of Pittsburgh School of Law

10.4.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Návštěva University of Pittsburgh School of Law”

Na přelomu března a dubna 2017 MUDr. Oldřich Šubrt a RNDr. Dagmar Glückaufová návštívili University of Pittsburgh School of Law. Zúčastnili se symposia o bioetice a setkali se s odborným garantem programu LL.M. v medicínském právu a bioetice, Prof. Alanem Meiselem, ředitelem Centra pro bioetiku na pittsburghské univerzitě. Dr. Šubrt přednesl studentům přednášku na téma Český zdravotní systém: Lékařská etika a vývoj právního systému po roce 1989.

Seminář Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče

11.3.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Seminář Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče”

Ve dnech 9. – 10. března 2017 jsme v Českém manažerském centru v Čelákovicích uspořádali seminář na téma Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče. Semináře se zúčastnilo šest desítek zástupců nemocnic, zejména ředitelů, ekonomických náměstků, hlavních sester a odborníků zabývajících se řízením hygienické péče a kvality. Vystoupili: MUDr. Oldřich Šubrt (AHCM), Ing. Pavel Brůna (Consult Hospital), Doc. MUDr. Miroslav Bartoš (Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci), Ing. Gabriela Franková (Spojená akreditační komise), Ing. Martina Podešťová (VFN) a MUDr. Pavel Turčáni (FN Brno).

Nové trendy v léčbě IBD – současnost a budoucnost

22.2.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Nové trendy v léčbě IBD – současnost a budoucnost”

V letošním roce 2017 jsme navázali na loňský soubor seminářů týkající se konfliktu medicíny a ekonomiky. V minulém roce proběhlo na toto téma sedm seminářů, letos jsme 21. února 2017 uspořádali seminář Nové trendy v léčbě IBD – současnost a budoucnost. Na semináři vystoupili: Prof. MUDr. Milan Lukáš (Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP), MUDr. Emília Bartišková (VZP), PharmDr. Ivana Cimalová (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra), PharmDr. Lenka Vostalová (Státní ústav pro kontrolu léčiv), MUDr. Mgr. Jolana Těšinová (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva), PhDr. Martina Pfeiferová (Pacientská organizace Pacienti IBD) a MUDr. Jana Skoupá (Czechta Institute).

Zahájen 1. běh programu LL.M. v OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY

25.1.2017 Posted by LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “Zahájen 1. běh programu LL.M. v OBLASTI MEDICÍNSKÉHO PRÁVA A BIOETIKY”

Jediné postgraduální právní studium v ČR specializované na zdravotnickou problematiku, které bylo zahájeno v minulém roce přípravným právním a manažerským kurzem, otevřela Academy of Healthcare Management v lednu 2017 v Praze. Odborným garantem programu je Akademie medicínského práva. Curriculum bylo připraveno ve spolupráci s Prof. Alanem Meiselem, ředitelem programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh School of Law. K otevření tohoto programu nás přesvědčily nejen praktické zkušenosti ze vzdělávacích aktivit pořádaných Academy of Healthcare Management a Akademií medicínského práva, ale i osobní poznatky odborníků z jejich profesní praxe. Studium uchazečům umožní naučit se orientovat ve zdravotnické legislativě a dalších souvisejících zákonech, bezprostředně aplikovat získané vědomosti v konkrétních situacích, vytvářet správně vnitřní předpisy a potřebné formuláře posilující právní ochranu, naučit se účelně argumentovat v situacích právní odpovědnosti, diskutovat medicínsko-právní problémy s lektory a s pravidelnými hosty z řad justice, státního zastupitelství či advokátů. V lednu tohoto roku jsme výuku zahájili v nových prostorách Vily Grébovka, CEELI Institute, na pražských Vinohradech. S ohledem na velmi kladné ohlasy plánujeme otevření 2. běhu na jaro 2018. Tomu bude předcházet konference s názvem „Zdravotnické právo v ČR – současná situace a mezinárodní souvislosti II“, na které mimo jiné opět vystoupí zástupci zahraničních univerzit.

Program MBA ve zdravotnictví nově otevřen na severní Moravě

25.12.2016 Posted by MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Program MBA ve zdravotnictví nově otevřen na severní Moravě”

Již od začátku své činnosti považujeme za nejdůležitější výuku programu MBA ve zdravotnictví (Master of Business Administration in Healthcare Management), který vyučujeme na základě pravidel mezinárodně akreditovaných programů pod supervizí dvou amerických univerzit. V současnosti MBA ve zdravotnictví absolvovalo bezmála 200 posluchačů z českých zdravotnických a farmaceutických společností. Výuka až do této doby probíhala vždy v Čelákovicích u Prahy. V minulém roce jsme reagovali na poptávku uskutečnit naši výuku také mimo Prahu a na podzim roku 2016 jsme otevřeli náš tradiční MBA program v moravskoslezském kraji, konkrétně v areálu FN Ostrava. 1. moravského běhu se účastní 21 studentů.

Seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii – konflikt medicíny a ekonomiky

15.10.2016 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii – konflikt medicíny a ekonomiky”

Dne 14. října 2016 jsme v pražské Gröbově vile uspořádali seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii – konflikt medicíny a ekonomiky. Semináře se zúčastnili přední odborníci z oblasti hematoonkologie, zástupci managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v neposlední řadě zástupci tisku a farmaceutické společnosti. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s komplexním pohledem na problematiku dostupnosti nových léčených přípravků v hematoonkologii, vyjasnit vzájemné postoje všech účastníků procesu, které bývají často protichůdné, a najít styčné body ke spolupráci s cílem zajistit pacientům adekvátní léčbu v současných ekonomických podmínkách systému.