Posts in Konference a semináře

Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování

25.9.2019 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice, MBA ve zdravotnictví 0 thoughts on “Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování”

Pro naše absolventy a širokou veřejnost připravujeme na 14. května 2020 v Praze konferenci s mezinárodní účastí na téma „Zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování / eHealth, elektronizace, telemedicína a umělá inteligence.

Na 31. října 2019 připravujeme konferenci na téma financování nemocnic a zkušeností s DRG-CZ

17.9.2019 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Na 31. října 2019 připravujeme konferenci na téma financování nemocnic a zkušeností s DRG-CZ”

Financování služeb z veřejného zdravotního pojištění je základním pilířem českého zdravotnictví. Pro tento systém povinného zdravotního pojištění je typické, že zajišťuje širokou dostupnost kvalitní preventivní, diagnostické a léčebné péče. Potřebuje však regulační pravidla, protože závisí na výši osobních nákladů v zemi a příjmech státního rozpočtu – ty se ovšem vyvíjejí nezávisle na potřebách a nabídce zdravotní péče.
Vzhledem k tomu, že výše jednotlivých plateb i rozsah financování určuje dohodovací řízení a nakonec stát, stává se z financování pod tlakem voličů i skupin poskytovatelů nejen odborné, ale i zásadní politické téma.
V současnosti jsou diskuze zvláště nad financováním hospitalizační péče velmi vypjaté i přes skutečnost, že nemocniční sektor alokuje již více než 50% zdrojů. Přitom nárůst objemu financí v absolutní i relativní míře je velmi vysoký. Do budoucna všichni očekáváme snížení dynamiky a každý chceme proto pro svůj sektor a jeho nemocné zajistit maximum zdrojů.
První z řady konferencí pořádaných na toto téma Academy of Healthcare Management se snaží přivést za jeden stůl představitele všech zúčastněných stran k apolitické, věcné diskuzi, která by ukázala nejkritičtější místa dalšího vývoje. Účastníci budou seznámeni s postupem DRG-restart, který může ovlivnit strukturu a budoucnost různých segmentů léčebné péče.

Proběhla další konference k tématu udržitelnosti financování zdravotní péče

27.4.2019 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Proběhla další konference k tématu udržitelnosti financování zdravotní péče”

České zdravotnictví vyniká ve srovnání s jinými zeměmi vysokou efektivitou, dobrou kvalitou a ve vztahu k vynaloženým nákladům i vyváženou regionální dostupností. Občané i zdravotníci si na tento stav zvykli a očekávají, že bude zachován i při zavádění dalších moderních diagnostických a léčebných metod.

Academy of Health Care Management se dlouhodobě zabývá otázkou financování zdravotní péče a udržitelnost současné kvality a dostupnosti je proto nyní, kdy zažíváme prudký rozvoj moderní medicíny více než aktuální.

Na konferencích v letech 2017 a 2018 jsme se zabývali hlavně problémy financování nákladné léčby a tvorbou nového zákona o zdravotnických prostředcích. Nyní, v rámci jarní konference Udržitelnost financování zdravotní péče, byla veřejnosti představena novela zákona o léčivech, která upravuje problematiku financování léků, a začali jsme také podrobně diskutovat i financování hospitalizační péče.

Tato oblast zdravotnictví se dnes potýká s výrazným nedostatkem personálu a nevyváženým financováním jednotlivých typů zdravotnických zařízení, jednotlivých odborností a jednotlivých léčebných postupů. Shoda a dlouhodobá koncepce pro financování nemocnic je zásadní, protože v tomto segmentu zdravotnictví je nutno plánovat dlouhodobě a alokované investice sebou nesou i velké provozní náklady.

 

21. června proběhla 2. pracovní konference Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků

22.6.2018 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “21. června proběhla 2. pracovní konference Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků”

Dne 21. června 2018 se konala 2. pracovní konference „Návrhy nutných legislativních úprav v oblasti úhrad léků a zdravotnických prostředků“. Konference se zúčastnilo 140 zástupců odborné veřejnosti, pacientských organizací, managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností, státní správy a tisku.
První část konference byla věnována mezinárodnímu pohledu na problematiku hrazení nákladné léčby. V rámci první části vystoupil čestný host konference, doktor Frank Heimig, ředitel německého institutu pro DRG systém (InEK), MUDr. Oldřich Šubrt z AHCM a docent Filip Křepelka z Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
Druhá část konference byla zejména zaměřena na prezentace aktuálního stavu přípravy legislativních úprav v oblasti úhrad zdravotnických prostředků a léků. Své příspěvky přednesli zástupci státní správy – Mgr. Filip Vrubel, dr. Jakub Král a poslanec Daniel Pawlas. Mgr. Jan Kříž a Dr. Jolana Těšinová doplnili tuto část konference příspěvky z oblasti využití „paragrafu 16“ a dopadu současné judikatury na pacienta.
Třetí, odpolední blok přednášek byl zaměřen na ekonomickou část financování nákladné péče. Dr. Šubrt přednesl návrhy, kde najít rezervy v českém zdravotnictví pro financování nákladné léčby. Ing. Pavel Brůna upozornil na neprůhledná pravidla financování a dr. Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku a Technology Assessment přinesl inspiraci pro nové způsoby hodnocení přínosu nákladné péče. Ing. Jiří Mrázek ze Všeobecné zdravotní pojišťovny sdílel důležité informace o nákladových datech specializovaných center.
V rámci konference bylo věnováno dostatek času na dotazy účastníků, během dopoledního i odpoledního času proběhly panelové diskuze.

Konference byla účastníky velmi kladně hodnocena. Vybíráme z jejich hodnocení:

„Konference se věnovala jako vždy aktuálním tématům ve zdravotnictví a zprostředkuje, tak přenos důležitých informací ze současného dění v legislativním procesu. Prezentace jednotlivých účastníků jsou na velmi vysoké odborné úrovni a následující panelové diskuse jsou dobrým prostředím pro nacházení dalších možností a postupů, jak zvýšit efektivitu ve zdravotnictví. Střet rozdílných názorů přispívá k hledání kompromisů. Děkujeme za přípravu a organizaci.“

„Velmi zajímavá, užitečná, výborně organizovaná v příjemném prostředí, erudovaní řečníci, příležitost poznat se s účastníky legislativních procesů.“

„Úroveň této konference (i předchozí ke shodnému tématu) považuji za velmi dobrou. Potřeba diskuze nad problematickými tématy je žádoucí. Značně přínosným je sdělení názorů zainteresovaných stran.“

„Konference se mně velice líbila, program měl velmi zajímavá témata, přednášející byli dobře vybráni k dané problematice, byli ve svých prezentacích konkrétní, podávali obohacující někdy až překvapivé informace…“

Cílem iniciativy Academy of Health Care Management je vyvinout kontinuální tlak na všechny složky zdravotnického systému, aby byla zachována vysoká úroveň české medicíny nejen z hlediska kvality, ale i dostupnosti inovativní léčby. Jde nám o spravedlivý přístup k různým skupinám nemocných, stejně jako k různým regionům České republiky. Kladením důrazu na zavedení pravidel chceme zvýšit úroveň a transparentnost české medicíny, která je neřešením výše uvedených problémů ohrožena.

Na 26. října připravujeme letos třetí a poslední  z oblasti legislativních úprav hrazení léků a zdravotnických prostředků. Program a bližší informace o konferenci budou včas zveřejněny na našem webu v sekci „Semináře a konference„.

III. konference ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO – současná situace a mezinárodní souvislosti

20.4.2018 Posted by Konference a semináře, LL.M. v medicínském právu a bioetice 0 thoughts on “III. konference ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO – současná situace a mezinárodní souvislosti”

Dne 19. dubna 2018 jsme pořádali ve spolupráci s Akademií medicínského práva III. konferenci Zdravotnické právo – současná situace a mezinárodní souvislosti. Letos mezi hosty konference přivítáme profesora Alana Meisela, ředitele Centra pro  bioetiku a zdravotnické právo z Pittsburské univerzity, významného českého právníka JUDr. Tomáše Sokola, ředitelku Akademie medicínského práva MUDr. JUDr. Jolanu Těšinovou, legislativního náměstka Ministerstva zdravotnictví JUDr. Radka Policara a personální a právní náměstkyni JUDr. Alenu Tobiášovou. přednosta Ústavu etiky a humanitních studí 3. LF UK Mgr. Marek Vácha a předseda správní rady AHCM MUDr. Oldřich Šubrt. Konferenci jsme pořádali na počest úspěšného ukončení 1. běhu programu LL.M. v medicínském právu a bioetice.

5. dubna 2018 proběhla konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků / Současná situace a perspektivy

9.4.2018 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “5. dubna 2018 proběhla konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků / Současná situace a perspektivy”

Dne 5. dubna 2018 se konala 1. pracovní konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků. Konference se zúčastnilo 180 zástupců odborné veřejnosti, pacientů, managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností, státní správy a tisku.

1. pracovní konference navázala na loňskou konferenci „Udržitelnost financování léčebné péče – Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění“. Konference přinesla široký pohled na problematiku financování nových a zvláště nákladných léčebných postupů a jejich standardizovanou dostupnost. Všichni zúčastnění, počínaje představitelem Ústavního soudu, přes poslance a senátory a zástupce ministerstev a pojišťoven až po lékaře a zástupce pacientských organizací se shodli, že jde o palčivý a dlouho neřešený problém.
Bylo definováno několik základních otázek, které musejí být v roce 2018 vyřešeny: Definice nároku pojištěnce – úhradový standard vůči veřejnému zdravotnímu pojištění, stanovení zákonných pravidel pro definici takového nároku a jeho úprav. S tím souvisí i případná spoluúčast u nehrazených či jen částečně hrazených léčebných postupů a vytvoření prostoru pro případné nadstandardy. Všemi zúčastněnými stranami bylo jasně konstatováno, že současný stav je neudržitelný, přináší nejednotnost v rozhodování o úhradách a způsobuje nerovnoměrnost v dostupnosti zdravotní péče závislosti na lékařském oboru, pojišťovně i regionu. Po rozboru situace a připomínek účastníků došel přípravný výbor k názoru, že by bylo vhodné uspořádat tři setkání, přičemž 1. pracovní konference byla první z nich.

Na konferenci byl zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad jak léků, tak zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu. Ústavní soud zrušil na základě návrhu dvaceti senátorů část zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se týká hrazení zdravotnických pomůcek pojišťovnami. Soud dospěl k závěru, že napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen. Tím je ovšem založen nesoulad těchto ustanovení s čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Podle Ústavního soudu je nezbytné přijmout nové komplexní úpravy systému úhrad, a proto vytvořil zákonodárcům potřebný časový prostor. Vzhledem k tomu, že nová právní úprava poskytnutí zdravotnických prostředků i léčivých přípravků by měla být založena na shodných principech, 1. pracovní konference byla rozdělena do čtyř bloků, které se věnují oběma oblastem.

6. června 2017 proběhl 4. modul vzdělávacího programu Neurofarmakologická akademie

7.6.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “6. června 2017 proběhl 4. modul vzdělávacího programu Neurofarmakologická akademie”

48 účastníků z řad lékařů z center pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, zástupci zdravotních pojišťoven i farmakologů se od června 2016 po dobu jednoho roku setkávali v rámci vzdělávacího projektu Neurofarmakologické akademie, který vznikl ve spolupráci Academy of Health Care Management se společností Biogen (Czech Republic) s.r.o. Program si kladl za cíl zlepšit všeobecnou informovanost o farmakoterapii roztroušené sklerózy, možnosti jejího ovlivnění a minimalizace rizika lékových interakcí. Program byl sestaven skupinou odborníků složenou především z vedoucích představitelů klinické farmakologie a klinické farmacie.

II. konference Zdravotnické právo: Současná situace a mezinárodní souvislosti

19.5.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “II. konference Zdravotnické právo: Současná situace a mezinárodní souvislosti”

18. května 2017 se v pražské vile Grébovka uskutečnila konference věnovaná současné situaci v oblasti zdravotnického práva. Na konferenci vystoupili nejen čeští významní odborníci na zdravotnické právo (MUDr. Mgr. Jolana Těšinová z Akademie medicínského práva, Mgr. Marek Vácha z Ústavu etiky 3. LF UK a JUDr. Radek Policar z Ministerstva zdravotnictví), ale také zahraniční experti (Prof. Alan Meisel, ředitel programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh School of Law, a Prof. Carol Brown, Emeritní profesor, Stevens Institute of Technology).

Seminář Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče

11.3.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Seminář Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče”

Ve dnech 9. – 10. března 2017 jsme v Českém manažerském centru v Čelákovicích uspořádali seminář na téma Finanční efektivita nemocnice v závislosti na úrovni hygienické péče. Semináře se zúčastnilo šest desítek zástupců nemocnic, zejména ředitelů, ekonomických náměstků, hlavních sester a odborníků zabývajících se řízením hygienické péče a kvality. Vystoupili: MUDr. Oldřich Šubrt (AHCM), Ing. Pavel Brůna (Consult Hospital), Doc. MUDr. Miroslav Bartoš (Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci), Ing. Gabriela Franková (Spojená akreditační komise), Ing. Martina Podešťová (VFN) a MUDr. Pavel Turčáni (FN Brno).

Nové trendy v léčbě IBD – současnost a budoucnost

22.2.2017 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Nové trendy v léčbě IBD – současnost a budoucnost”

V letošním roce 2017 jsme navázali na loňský soubor seminářů týkající se konfliktu medicíny a ekonomiky. V minulém roce proběhlo na toto téma sedm seminářů, letos jsme 21. února 2017 uspořádali seminář Nové trendy v léčbě IBD – současnost a budoucnost. Na semináři vystoupili: Prof. MUDr. Milan Lukáš (Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP), MUDr. Emília Bartišková (VZP), PharmDr. Ivana Cimalová (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra), PharmDr. Lenka Vostalová (Státní ústav pro kontrolu léčiv), MUDr. Mgr. Jolana Těšinová (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva), PhDr. Martina Pfeiferová (Pacientská organizace Pacienti IBD) a MUDr. Jana Skoupá (Czechta Institute).

Seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii – konflikt medicíny a ekonomiky

15.10.2016 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “Seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii – konflikt medicíny a ekonomiky”

Dne 14. října 2016 jsme v pražské Gröbově vile uspořádali seminář Nové léčebné možnosti v hematoonkologii – konflikt medicíny a ekonomiky. Semináře se zúčastnili přední odborníci z oblasti hematoonkologie, zástupci managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven a Státního ústavu pro kontrolu léčiv a v neposlední řadě zástupci tisku a farmaceutické společnosti. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s komplexním pohledem na problematiku dostupnosti nových léčených přípravků v hematoonkologii, vyjasnit vzájemné postoje všech účastníků procesu, které bývají často protichůdné, a najít styčné body ke spolupráci s cílem zajistit pacientům adekvátní léčbu v současných ekonomických podmínkách systému.