5. dubna 2018 proběhla konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků / Současná situace a perspektivy

9.4.2018 Posted by Konference a semináře 0 thoughts on “5. dubna 2018 proběhla konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků / Současná situace a perspektivy”

Dne 5. dubna 2018 se konala 1. pracovní konference Schvalování a úhrada zdravotnických prostředků a léků. Konference se zúčastnilo 180 zástupců odborné veřejnosti, pacientů, managementu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností, státní správy a tisku.

1. pracovní konference navázala na loňskou konferenci „Udržitelnost financování léčebné péče – Nároky pacienta vs. prostředky veřejného zdravotního pojištění“. Konference přinesla široký pohled na problematiku financování nových a zvláště nákladných léčebných postupů a jejich standardizovanou dostupnost. Všichni zúčastnění, počínaje představitelem Ústavního soudu, přes poslance a senátory a zástupce ministerstev a pojišťoven až po lékaře a zástupce pacientských organizací se shodli, že jde o palčivý a dlouho neřešený problém.
Bylo definováno několik základních otázek, které musejí být v roce 2018 vyřešeny: Definice nároku pojištěnce – úhradový standard vůči veřejnému zdravotnímu pojištění, stanovení zákonných pravidel pro definici takového nároku a jeho úprav. S tím souvisí i případná spoluúčast u nehrazených či jen částečně hrazených léčebných postupů a vytvoření prostoru pro případné nadstandardy. Všemi zúčastněnými stranami bylo jasně konstatováno, že současný stav je neudržitelný, přináší nejednotnost v rozhodování o úhradách a způsobuje nerovnoměrnost v dostupnosti zdravotní péče závislosti na lékařském oboru, pojišťovně i regionu. Po rozboru situace a připomínek účastníků došel přípravný výbor k názoru, že by bylo vhodné uspořádat tři setkání, přičemž 1. pracovní konference byla první z nich.

Na konferenci byl zhodnocen současný stav schvalování a přiznávání úhrad jak léků, tak zdravotnických prostředků a definována východiska pro změnu. Ústavní soud zrušil na základě návrhu dvaceti senátorů část zákona o veřejném zdravotním pojištění, která se týká hrazení zdravotnických pomůcek pojišťovnami. Soud dospěl k závěru, že napadená ustanovení nejsou natolik určitá, aby na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen. Tím je ovšem založen nesoulad těchto ustanovení s čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Podle Ústavního soudu je nezbytné přijmout nové komplexní úpravy systému úhrad, a proto vytvořil zákonodárcům potřebný časový prostor. Vzhledem k tomu, že nová právní úprava poskytnutí zdravotnických prostředků i léčivých přípravků by měla být založena na shodných principech, 1. pracovní konference byla rozdělena do čtyř bloků, které se věnují oběma oblastem.