LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví

Postgraduální právnické studium specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR je určeno pro osoby s vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského typu.
Je jedinečným studiem pro přípravu a prohlubování si znalostí na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a compliance manažera ve zdravotnictví.
Program umožní posluchačům učit se od předních českých i zahraničních odborníků na medicínské právo, bioetiku a ochranu osobních údajů (GDPR).

Curriculum bylo připraveno ve spolupráci s odbornými garanty, Prof. Alanem Meiselem, ředitelem programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh,  School of Law, MUDr. Mgr. Jolanou Těšinovou, ředitelkou Akademie medicínského práva a Mgr. et Mgr. Markem Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studí 3. LF UK.

3. běh programu LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví zahajujeme v září 2020. Přihlášky přijímáme již nyní.

Zdravotnictví je jedno z nejvíce regulovaných odvětví. V dnešní době je znalost medicínského práva a bioetiky nezbytná pro poskytování dobré zdravotní péče, a to jak pro zdravotníky, tak i manažery nebo právníky. Studijní program LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví z vás právníky neudělá, nicméně vás naučí dvě důležité věci: Poskytne vám medicínsko-právní a bioetické znalosti, které jsou nezbytné při běžném denním provozu a za druhé vám pomůže během situací, které vám „přetékají přes hlavu“. Těm z vás, kteří jste právníci, studium poskytne specializovanou znalost medicínského práva, které je komplikované a velmi často není součástí základního právního studia. Jsem ohromen vysokým stupněm odborných znalostí lektorů programu. Studenti jsou ve velmi dobrých rukou.

Prof. Alan Meisel, odborný garant programu

Ředitel Centra pro bioetiku a medicínské právo
University of Pittsburgh

Bližší informace

Koncepce studia

Profesní studijní program zakončený titulem LL.M. (Master of Law) je specializovaný na oblast medicínského práva a bioetiky. Program je koncipován tak, aby co nejlépe reagoval na potřeby zdravotnického managementu, lékařů a právníků spolupracujících se zdravotnickými zařízeními. Bude přínosem i pro zástupce státní správy, farmaceutických a dodavatelských společností, kteří se potřebují orientovat v měnícím se medicínsko-právním prostředí. Program umožní posluchačům učit se od předních českých i zahraničních odborníků na medicínské právo a bioetiku.

Organizace výuky

Program se skládá ze 14 modulů (12 rezidenčních, 2 distančních).

Výuka probíhá jednou za měsíc (čtvrtek – sobota).

Místem výuky je Vila Grébovka (právní CEELI Institut), Havlíčkovy sady 2, Praha 2 – Vinohrady.

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné absolventské práce.

Podmínky k přijetí ke studiu

Vyplněná přihláška

Předchozí vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.)

Nabízíme

Veškeré materiály a knihy v ceně programu.

Moderní e-learningový systém: veškeré studijní materiály v elektronické podobě na jednom portálu, usnadnění studia a možnost zpětné vazby od lektora.

Lektoři

Program je postaven na pečlivé přípravě curricula, na němž se podíleli nejen přední čeští a zahraniční odborníci na medicínské právo a bioetiku.

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová,Ph.D.

ředitelka Akademie medicínského práva,
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví
a medicínského práva, 1.LF UK v Praze

JUDr. Radek Policar

náměstek ministra pro legislativu
Ministerstvo zdravotnictví ČR

JUDr. Alena Tobiášová, MBA

členka správní rady Akademie medicínského práva
náměstkyně ředitele pro organizační,
právní věci a personalistiku
Fakultní nemocnice Brno

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

přednosta
Ústav etiky a humanitních studí 3. LF UK

…a další

Témata

Modul je povinný pouze pro posluchače bez předchozího manažerského vzdělání MBA. Přednášejí lektoři programu MBA ve zdravotnictví.
Zahájení, organizace vzdělávacího programu; Základní manažerské znalosti; Aktuální otázky řízení a poskytování zdravotní péče; Řešení problémů a rozhodování; Ekonomika, manažerské účetnictví, efektivita zdravotnických zařízení, řízení nákladů a zásob; Zdravotnické systémy.

Modul je povinný pouze pro posluchače bez předchozího právního vzdělání.
Právní filosofe, právní teorie; Hierarchie právních předpisů; Legislativní proces; Evropské a mezinárodněprávní aspekty.

Organizace a řízení zdravotnictví v ČR; Správní úřady ve zdravotnictví a jejich působnost; Podmínky poskytování zdravotních služeb; Systém veřejného zdravotního pojištění; GDPR ve zdravotnictví; Kazuistiky, případové studie; Individuální a skupinové konzultace.

Postavení pacientů a jiných osob v systému poskytování zdravotních služeb; Autonomie pacienta a její limitace; Práva a povinnosti poskytovatelů  zdravotních služeb; Kvalita a bezpečí zdravotních služeb; GDPR ve zdravotnictví; Kazuistika, případové studie; Individuální a skupinové konzultace.

Poskytování informací ve zdravotnictví; Povinnost mlčenlivosti a její prolomení; Zdravotnická dokumentace a její vedení; Národní zdravotnický informační systém a ochrana informací ve zdravotnictví; GDPR ve zdravotnictví; Kazuistika, případové studie; Individuální a skupinové konzultace.

Předmět, cíle a působnost GDPR, zásady zpracování; Zvláštní kategorie osobních údajů ve zdravotnictví; Práva subjektů údajů a povinnosti správce a zpracovatele, kodexy chování; Pověřenec pro ochranu osobních údajů; Úloha Úřadu pro ochranu osobních údajů; Kazuistika, případové studie.

Nakládání s lidským tělem a jeho částmi, problematiky pitev; Zásahy na reprodukčních orgánech; Transplantace, věda a výzkum; Genetická vyšetření; GDPR ve zdravotnictví; Kazuistika, případové studie.

Léčivé přípravky – předepisování a nakládání, systém úhrady; Zdravotnické prostředky – předepisování a nakládání, systém úhrady; Tkáně a buňky; Ochrana veřejného zdraví; GDPR ve zdravotnictví; Individuální a skupinové konzultace.

Pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání; Práva povinnosti zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců ve zdravotnictví; Systémy odměňování a principy motivace zaměstnanců; Ochrana osobních dat zaměstnanců; GDPR ve zdravotnictví; Kazuistika, případové studie; Individuální a skupinové konzultace.

Smluvní právo ve zdravotnictví; Nakládání se státním majetkem; Registr smluv; Veřejné zakázky; GDPR ve zdravotnictví; Kazuistika, případové studie; Individuální a skupinové konzultace.

Právní odpovědnost lékaře (zdravotnického pracovníka) a poskytovatele zdravotních služeb; Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví, náhrada škody a nemajetkové újmy na zdraví; Trestněprávní odpovědnost a vybrané trestné činy ve zdravotnictví; Pojištění právní odpovědnosti; Pracovněprávní odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele; Disciplinární odpovědnost; Správní odpovědnost; Stížnosti a jejich řešení; Kazuistiky, případové studie; Individuální a skupinové konzultace.

Úvod do lékařské etiky.

Základní pojmy. Etika, morálka, mrav. Proč je lékařská etika důležitá – ve vztahu k soudním žalobám.  Etika a právo. Etika a přírodní vědy. Postup při řešení bioetického problému. Kasuistika: výstava Bodies

Základní etické teorie.

Nejdůležitější etické teorie pro lékařskou etiku. Utilitarismus. Deontologie. Etika ctností. Kasuistiky. Kasuistiky: Reálné kauzy z ČR: sdělování pravdy pacientovi s terminální diagnózou.

Čtyři principy lékařské etiky.

Proč jsou více důležité v zámoří než u nás. Princip neškodění, dobřečinění, autonomie a spravedlnosti. Princip dvojího účinku. Kasuistiky: Renada Patterson, Zbyněk Irgl.

Problém osoby.

Partikulární a společná morálka. Evoluce etiky až po Všeobecnou deklaraci lidských práv. Lidská bytost a lidská osoba: od zygoty po smrt.

Eugenika.

Problém osoby v dějinách. Od Darwinovy teorie po Projekt lidského genomu. Pozitivní a negativní eugenika. Lékařské experimenty za národního socialismu v Německu 1939 – 1945. Akce T4. Holocaust. Současná situace.

Klonování reprodukční a terapeutické.

Argumenty pro a argumenty proti. Dolly, de-extinkce.

Asistovaná reprodukce I.

Historie a biologie. Situace v zemích Evropy. Louise Brown. Status lidského embrya.

Asistovaná reprodukce II.

Etika a právo. Tři etické problémy AR. Legislativa v Evropě a v USA. Současná situace. Děloha k pronajmutí. Darování gamet.

Kmenové buňky.

Embryonální kmenové buňky. Legislativa v USA a v Evropě. Dospělé kmenové buňky.

Eutanázie a asistovaná sebevražda.

Pokus o definici. Historická situace. Eutanázie a asistovaná sebevražda. Vývoj v Evropě 1969 – 2016. Situace v Nizozemí v roce 2016. Situace v USA. Argumenty pro a argumenty proti.

Dříve vyslovená přání.

Historický vývoj. Zkušenosti ze zahraničí. Problémové situace. Kasuistiky: Nancy Cruzan, Karen Ann Quinlan, Terry Schiavo. Situace v ČR.

Odběr orgánů za účelem transplantací.

Opting-in, opting-out, required request, routine salvaging. Situace v ČR. Kasuistika: Schimp vs. McFall. Etické problémy.

Lidský genom I.

Historická situace. Etická problematika. ELSI: největší etický projekt v historii planety. Etické vyústění.

Lidský genom II.

Genomická revoluce. Situace 2003 – 2010. Gen-etika a synt-etika.

Lidský genom III.

Situace 2010 – 2016. Angelina Jolie: změna paradigmatu medicíny. DTC. Patentování genů: BRCA 1 a BRCA 2. Tři genomy.

Etiky genetiky a genetické poradenství.

Geny, prostředí a odpovědnost člověka. Abdelmalek Bayout. Etická problematika genetického poradenství. Huntingtonova choroba. Srpkovitá anémie. Genové terapie.

GMO, syntetická biologie, transhumanismus.

Výhledy do budoucnosti.

Těhotná žena a dítě I.

Etika neonatologie. Baby Doe, Sideny Miller, Mellisa, Rowland. Kasuistiky z ČR.

Těhotná žena a dítě II.

Etická problematika potratů. Situace v ČR. Pro-choice a pro-life. Argumenty pro a proti. After-birth abortions.

Lékařský výzkum a lékařská etika.

Kauza Eduarda Pernkopfa. Norimberský kodex, Helsinská deklarace, Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Belmont Report. Tuskegee. Kasuistiky z ČR.

AIDS a lékařská etika.

Historický vývoj. Eticky důležité momenty v historii 80. let. Současná situace v ČR a ve světě. Etické otázky.

Lékařské tajemství.

Informovaný souhlas. Léčba bez informovaného souhlasu. Tři situace, kdy je za některých podmínek možno porušit lékařské tajemství: mentálně nemocní pacienti, HIV+ pacienti, pacienti s dědičnými chorobami.

Náboženské perspektivy.

Situace Svědků Jehovových. Kasuistiky ze zahraničí i z ČR. Buddhismus. Islám. Židovství a křesťanství. Rituály.

Novinky v lékařské etice.

CRIPRs, lidský chimerismus a etika, mikrobiom. DNA ve forensní medicíně. Kasuistiky z ČR i zahraničí.

Program zaplňuje prázdné místo na trhu, otázky práva v medicíně se stávají v dnešní době stále aktuálnějšími. Vysoká erudovanost paní doktorky Těšinové, která je odborným garantem celého studia, a jejího týmu, zaručuje kvalitu a odbornou výši celého programu.

 

JUDr. MUDr. Jan Skácel
Jednatel, Esmedicum s.r.o.

Vysokou kvalitu právních modulů jsem očekával, neboť vyučující představují prakticky to nejlepší, co lze v oblasti medicínského práva u nás nalézt. Část bioetickou jsem vnímal jen jako určitý bonus. Má však úžasný filozofický přesah, naprosto skvěle doplňuje řešené legislativní problémy a je natolik zajímavá, že bych každému doporučil absolvování studia už jen pro tuto zdánlivě méně zajímavou část.

 

MUDr.  Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA
Primář Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Pravda je naším přirozeným stavem. A tak bychom měli na vše nahlížet jako na přirozené a nikoli nadpřirozené nebo dokonce nedosažitelné. Již delší dobu jsem pociťoval absenci lepší orientace v právní problematice zdravotnictví a hlubší pochopení našeho právního systému, kdy člověk si chodí k soudu pro „rozsudek“ a ne pro „spravedlnost“. Dominantním impulsem na této cestě nevědomí bylo mé rozhodnutí začít navštěvovat studium LL.M. v medicínském právu a bioetice, jehož složení lektorského týmu je pro mě garancí kvality.

 

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA
Náměstek HTS, Nemocnice Jablonec nad Nisou

Přednášející Mgr. Marek Vácha je velice zkušený přednášející, ovládající rétoriku velice dobře. Obsah jeho přednášek je plný informací, které předkládá posluchači, aniž by zdůrazňoval svůj vlastní názor. Nechává posluchače zaujmout svými tématy, ať si každý sám dohledá další zdroje či souvislosti sdělených myšlenek. Mgr. Vácha má úžasnou paměť, z níž „loví“ spoustu informací, předkládá je v souvislosti, závislosti, v souslednosti v čase i v rozsahu dalších speciálních informací. Zdroje má celosvětové, aktuální, je schopen je uvést do souvislostí s názory a myšlenkami filozofů a jejich teorií. Jeho kazuistiky vždy vysvětlují a objasňují sdělené téma v přednášce. Má schopnost podnítit posluchače zamyslet se nad etickými problémy, vazbami mezi vyslovenými novinkami a tématy. V řadě případů nám předložil i úhel pohledu na teoretická témata, které jsme si vůbec dosud neuvědomili. V běžném běhu pracovního procesu se s některými pohledy zdravotními či právními setkají zřídka. Tyto hodiny strávené na přednášce Mgr. Váchy otevírají řadu nových pohledů, otázek a filosofických přístupů k pohledům ať z historie, tak i ze současnosti. Jeho další profese kněze se hodně snoubí s jeho odborným studiem,  posluchače obohatí  o údaje a informace z hmatatelné a známé vědy, ale i o to, co si neuvědomujeme a je asi někde v nás, v naší duši. Přednášky mne inspirovaly  a jsou pro mne velkým přínosem.

 

MUDr. Miroslava Člupková, MBA
Předsedkyně představenstva
Nemocnice Dačice, a.s.

Chci vědět více o studiu

Na Vámi uvedený e-mail Vám rádi zašleme cenu programu,
celoroční rozvrh a curriculum výukyKe stažení

Brožura

Rozšíření výuky o GDPR ve zdravotnictví

Přihláška ke studiu

Novinky v LL.M.

Copyright 2017  všechna práva vyhrazena.