LL.M. v medicínském právu, bioetice, ochraně osobních údajů a moderních technologiích ve zdravotnictví

Postgraduální právnické studium specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR je určeno pro osoby s vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského typu.

Je jedinečným studiem pro přípravu a prohlubování si znalostí na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a compliance manažera ve zdravotnictví. Nový běh programu LL.M. v medicínském právu a bioetice je rozšířen o problematiku digitalizace zdravotnických procesů, moderních technologií a mimořádných situací ve zdravotnictví.

Program umožní posluchačům učit se od předních českých odborníků na medicínské právo, bioetiku a ochranu osobních údajů (GDPR).

Curriculum bylo připraveno ve spolupráci s odbornými garanty, Prof. Alanem Meiselem, ředitelem programu Master of Studies in Law na University of Pittsburgh,  School of Law, MUDr. Mgr. Jolanou Těšinovou, ředitelkou Akademie medicínského práva a Mgr. et Mgr. Markem Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studí 3. LF UK.

Prezenční forma výuky 3. běhu bude zahájena 26. listopadu 2020. V září a v říjnu proběhnou přípravné kurzy, které budou ke shlédnutí online nebo ze záznamu.  Přijímáme přihlášky.

Zdravotnictví je jedno z nejvíce regulovaných odvětví. V dnešní době je znalost medicínského práva a bioetiky nezbytná pro poskytování dobré zdravotní péče, a to jak pro zdravotníky, tak i manažery nebo právníky. Studijní program LL.M. v medicínském právu, bioetice a GDPR ve zdravotnictví z vás právníky neudělá, nicméně vás naučí dvě důležité věci: Poskytne vám medicínsko-právní a bioetické znalosti, které jsou nezbytné při běžném denním provozu a za druhé vám pomůže během situací, které vám “přetékají přes hlavu”. Těm z vás, kteří jste právníci, studium poskytne specializovanou znalost medicínského práva, které je komplikované a velmi často není součástí základního právního studia. Jsem ohromen vysokým stupněm odborných znalostí lektorů programu. Studenti jsou ve velmi dobrých rukou.

Prof. Alan Meisel, odborný garant programu

Ředitel Centra pro bioetiku a medicínské právo
University of Pittsburgh

Bližší informace

Koncepce studia

Postgraduální právnické studium specializované na zdravotnickou problematiku včetně GDPR a moderní technologie ve zdravotnictví  je určeno pro osoby s vysokoškolským vzděláním jakéhokoliv směru, minimálně bakalářského typu.
Je jedinečným studiem pro přípravu a prohlubování si znalostí na pozici pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a compliance manažera ve zdravotnictví.

Profesní studijní program zakončený titulem LL.M. (Master of Law) je koncipován tak, aby co nejlépe reagoval na potřeby zdravotnického managementu, lékařů a právníků spolupracujících se zdravotnickými zařízeními. Bude přínosem i pro zástupce státní správy, farmaceutických a dodavatelských společností, kteří se potřebují orientovat v měnícím se medicínsko-právním prostředí. Program umožní posluchačům učit se od předních českých i zahraničních odborníků na medicínské právo a bioetiku.

Organizace výuky

Program se skládá ze 14 modulů (10 rezidenčních, 4 distančních).

Výuka probíhá jednou za měsíc (čtvrtek – sobota).

Místem výuky je Vila Nový Smíchov, Radlická 19/1, Praha 5 – Anděl.

Studium je zakončeno obhajobou závěrečné absolventské práce.

Podmínky k přijetí ke studiu

Vyplněná přihláška

Předchozí vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.)

Nabízíme

Veškeré materiály a knihy v ceně programu.

Moderní e-learningový systém: veškeré studijní materiály v elektronické podobě na jednom portálu, usnadnění studia a možnost zpětné vazby od lektorů.

Lektoři

Program je postaven na pečlivé přípravě curricula, na němž se podíleli nejen přední čeští a zahraniční odborníci na medicínské právo a bioetiku.

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová,Ph.D.

ředitelka Akademie medicínského práva,
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví
a medicínského práva, 1.LF UK v Praze

JUDr. Radek Policar

náměstek ministra pro legislativu
Ministerstvo zdravotnictví ČR

JUDr. Alena Tobiášová, MBA

členka správní rady Akademie medicínského práva

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

přednosta
Ústav etiky a humanitních studí 3. LF UK

…a další

Témata

Modul je povinný pouze pro posluchače bez předchozího manažerského vzdělání MBA. Přednášejí lektoři programu MBA ve zdravotnictví.
Zahájení, organizace vzdělávacího programu; Základní manažerské znalosti; Aktuální otázky řízení a poskytování zdravotní péče; Řešení problémů a rozhodování; Ekonomika, manažerské účetnictví, efektivita zdravotnických zařízení, řízení nákladů a zásob; Zdravotnické systémy.

Modul je povinný pouze pro posluchače bez předchozího právního vzdělání.
Právní filosofe, právní teorie; Hierarchie právních předpisů; Legislativní proces; Evropské a mezinárodněprávní aspekty.

 • Správní úřady ve zdravotnictví a jejich působnost
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Národní zdravotnický informační systém
 • Podmínky poskytování zdravotních služeb
 • Systém veřejného zdravotního pojištění
 • Kazuistiky, případové studie
 • Individuální / skupinové konzultace
 • Postavení pacientů a jiných osob v systému poskytování zdravotních služeb
 • Autonomie pacienta a její limitace
 • Práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb
 • Nakládání s lidským tělem a jeho částmi
 • Zásahy na reprodukčních orgánech
 • Kazuistika, případové studie
 • Individuální / skupinové konzultace
 • Poskytování informací ve zdravotnictví
 • Povinnost mlčenlivosti a její prolomení
 • Zdravotnická dokumentace a její vedení
 • GDPR ve zdravotnictví Kazuistika, případové studie
 • Individuální / skupinové konzultace
 • Digitaliazce zdravotnických procesů (eHealth)
 • Telemedicína a distanční péče
 • Sdílení informací a standardy pro bezpečný přenos dat
 • Robotika a umělá inteligence
 • Kazuistika, případové studie
 • Individuální / skupinové konzultace
 • Kybernetická bezpečnost
 • Zdravotní služby v době epidemií
 • Krizová opatření ve zdravotnictví
 • Práva pacientů v mimořádných situacích
 • Kazuistika, případové studie
 • Individuální / skupinové konzultace
 • Léčivé přípravky, předepisování a nakládání, systém úhrady
 • Zdravotnické prostředky, předepisování a nakládání, systém úhrady
 • Tkáně a buňky, genetická vyšetření
 • Ochrana veřejného zdraví
 • Organizace a úvod do distančního studia
 • Individuální / skupinové konzultace
 • E-learning
 • Webinář
 • Samostudium a písemným výstupem
 • Pracovněprávní vztahy ve zdravotnictví
 • Ochrana osobních práv a osobních údajů zaměstnance
 • Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele
 • Odborný rozvoj zaměstnanců ve zdravotnictví
 • Podmínky způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka
 • GDPR v pracovněprávních vztazích Kazuistika, případové studie
 • Individuální / skupinové konzultace
 • Smluvní právo ve zdravotnictví
 • Nakládání se státním majetkem
 • Registr smluv
 • Veřejné zakázky
 • Kvalita a bezpečí zdravotních služeb
 • Kazuistika, případové studie
 • Individuální / skupinové konzultace
 • Právní odpovědnost lékaře (zdravotnického pracovníka) a poskytovatele zdravotních služeb
 • Trestněprávní odpovědnost a vybrané trestné činy ve zdravotnictví
 • Pojištění právní odpovědnosti
 • Kazuistika, případové studie
 • Individuální / skupinové konzultace
 • Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví, náhrada škody a nemajetkové újmy na zdraví
 • Pracovněprávní odpovědnost zaměstnance
 • Správní odpovědnost
 • Stížnosti a jejich řešení
 • Kazuistiky, případové studie
 • Individuální / skupinové konzultace
 • Příprava závěrečné písemné práce

Úvod do lékařské etiky.

Základní pojmy. Etika, morálka, mrav. Proč je lékařská etika důležitá – ve vztahu k soudním žalobám.  Etika a právo. Etika a přírodní vědy. Postup při řešení bioetického problému. Kasuistika: výstava Bodies

Základní etické teorie.

Nejdůležitější etické teorie pro lékařskou etiku. Utilitarismus. Deontologie. Etika ctností. Kasuistiky. Kasuistiky: Reálné kauzy z ČR: sdělování pravdy pacientovi s terminální diagnózou.

Čtyři principy lékařské etiky.

Proč jsou více důležité v zámoří než u nás. Princip neškodění, dobřečinění, autonomie a spravedlnosti. Princip dvojího účinku. Kasuistiky: Renada Patterson, Zbyněk Irgl.

Problém osoby.

Partikulární a společná morálka. Evoluce etiky až po Všeobecnou deklaraci lidských práv. Lidská bytost a lidská osoba: od zygoty po smrt.

Eugenika.

Problém osoby v dějinách. Od Darwinovy teorie po Projekt lidského genomu. Pozitivní a negativní eugenika. Lékařské experimenty za národního socialismu v Německu 1939 – 1945. Akce T4. Holocaust. Současná situace.

Klonování reprodukční a terapeutické.

Argumenty pro a argumenty proti. Dolly, de-extinkce.

Asistovaná reprodukce I.

Historie a biologie. Situace v zemích Evropy. Louise Brown. Status lidského embrya.

Asistovaná reprodukce II.

Etika a právo. Tři etické problémy AR. Legislativa v Evropě a v USA. Současná situace. Děloha k pronajmutí. Darování gamet.

Kmenové buňky.

Embryonální kmenové buňky. Legislativa v USA a v Evropě. Dospělé kmenové buňky.

Eutanázie a asistovaná sebevražda.

Pokus o definici. Historická situace. Eutanázie a asistovaná sebevražda. Vývoj v Evropě 1969 – 2016. Situace v Nizozemí v roce 2016. Situace v USA. Argumenty pro a argumenty proti.

Dříve vyslovená přání.

Historický vývoj. Zkušenosti ze zahraničí. Problémové situace. Kasuistiky: Nancy Cruzan, Karen Ann Quinlan, Terry Schiavo. Situace v ČR.

Odběr orgánů za účelem transplantací.

Opting-in, opting-out, required request, routine salvaging. Situace v ČR. Kasuistika: Schimp vs. McFall. Etické problémy.

Lidský genom I.

Historická situace. Etická problematika. ELSI: největší etický projekt v historii planety. Etické vyústění.

Lidský genom II.

Genomická revoluce. Situace 2003 – 2010. Gen-etika a synt-etika.

Lidský genom III.

Situace 2010 – 2016. Angelina Jolie: změna paradigmatu medicíny. DTC. Patentování genů: BRCA 1 a BRCA 2. Tři genomy.

Etiky genetiky a genetické poradenství.

Geny, prostředí a odpovědnost člověka. Abdelmalek Bayout. Etická problematika genetického poradenství. Huntingtonova choroba. Srpkovitá anémie. Genové terapie.

GMO, syntetická biologie, transhumanismus.

Výhledy do budoucnosti.

Těhotná žena a dítě I.

Etika neonatologie. Baby Doe, Sideny Miller, Mellisa, Rowland. Kasuistiky z ČR.

Těhotná žena a dítě II.

Etická problematika potratů. Situace v ČR. Pro-choice a pro-life. Argumenty pro a proti. After-birth abortions.

Lékařský výzkum a lékařská etika.

Kauza Eduarda Pernkopfa. Norimberský kodex, Helsinská deklarace, Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Belmont Report. Tuskegee. Kasuistiky z ČR.

AIDS a lékařská etika.

Historický vývoj. Eticky důležité momenty v historii 80. let. Současná situace v ČR a ve světě. Etické otázky.

Lékařské tajemství.

Informovaný souhlas. Léčba bez informovaného souhlasu. Tři situace, kdy je za některých podmínek možno porušit lékařské tajemství: mentálně nemocní pacienti, HIV+ pacienti, pacienti s dědičnými chorobami.

Náboženské perspektivy.

Situace Svědků Jehovových. Kasuistiky ze zahraničí i z ČR. Buddhismus. Islám. Židovství a křesťanství. Rituály.

Novinky v lékařské etice.

CRIPRs, lidský chimerismus a etika, mikrobiom. DNA ve forensní medicíně. Kasuistiky z ČR i zahraničí.

Studium LLM jsem chtěla absolvovat jako nástavbové studium v oblasti medicínského práva. Tak jsem jej alespoň chápala, když jsem se registrovala. Skutečnost však byla jiná a o mnoho lepší – kromě opravdové nástavby v medicínském právu, které jsme probrali opravdu podrobně, se mi dostalo také vzdělání v oblasti bioetiky a ochrany osobních údajů, což je ve zdravotnictví vždy velmi citlivá záležitost. Záběr témat byl opravdu široký a pokrýval vše, a to velmi detailně – práva a odpovědnosti lékařů, pacientů, zdravotnických zařízeních, organizace zdravotnictví, soudní judikáty, procesy zdravotních pojišťoven, léky, bioetika apod. Hodně prostoru pro diskuse, praktická cvičení a sdílení aktuálních témat byly běžné. Nesmím zapomenout ani na skvělé a výborně připravené vyučující a na mnoho externích lektorů, kteří byly přizváni k hostování. Náročnost studia byla pro ty, kteří poctivě navštěvovali hodiny, přiměřená faktu, že studium probíhá při zaměstnání. Dvouleté studium LLM u AHCM mohu pouze doporučit a jsem si jistá, že každý, i sebezkušenější zdravotnický „harcovník“, si může takto rozšířit obzory.

Mgr. Lenka Kaška, LLM, Director Corporate Affairs, Pfizer

Studium mi umožnilo podívat se na problematiku zdravotnictví skrze právní optiku. Zajímal mě specificky právní rámec spojený s pacientskými organizacemi. A kromě toho jsem potkala nové inspirativní kolegy a připomněla si dobu krásných školních let 🙂

RNDr. Šárka Veselá, LLM., Value, Access & Policy Senior Manager, Amgen

Program zaplňuje prázdné místo na trhu, otázky práva v medicíně se stávají v dnešní době stále aktuálnějšími. Vysoká erudovanost paní doktorky Těšinové, která je odborným garantem celého studia, a jejího týmu, zaručuje kvalitu a odbornou výši celého programu.

 

JUDr. MUDr. Jan Skácel, LLM
Jednatel, Esmedicum s.r.o.

Vysokou kvalitu právních modulů jsem očekával, neboť vyučující představují prakticky to nejlepší, co lze v oblasti medicínského práva u nás nalézt. Část bioetickou jsem vnímal jen jako určitý bonus. Má však úžasný filozofický přesah, naprosto skvěle doplňuje řešené legislativní problémy a je natolik zajímavá, že bych každému doporučil absolvování studia už jen pro tuto zdánlivě méně zajímavou část.

 

MUDr.  Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA, LLM 
Primář Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

Pravda je naším přirozeným stavem. A tak bychom měli na vše nahlížet jako na přirozené a nikoli nadpřirozené nebo dokonce nedosažitelné. Již delší dobu jsem pociťoval absenci lepší orientace v právní problematice zdravotnictví a hlubší pochopení našeho právního systému, kdy člověk si chodí k soudu pro „rozsudek“ a ne pro „spravedlnost“. Dominantním impulsem na této cestě nevědomí bylo mé rozhodnutí začít navštěvovat studium LL.M. v medicínském právu a bioetice, jehož složení lektorského týmu je pro mě garancí kvality.

 

Ing. Mgr. Milan Trpišovský, MBA, LLM
Náměstek HTS, Nemocnice Jablonec nad Nisou

Přednášející Mgr. Marek Vácha je velice zkušený přednášející, ovládající rétoriku velice dobře. Obsah jeho přednášek je plný informací, které předkládá posluchači, aniž by zdůrazňoval svůj vlastní názor. Nechává posluchače zaujmout svými tématy, ať si každý sám dohledá další zdroje či souvislosti sdělených myšlenek. Mgr. Vácha má úžasnou paměť, z níž „loví“ spoustu informací, předkládá je v souvislosti, závislosti, v souslednosti v čase i v rozsahu dalších speciálních informací. Zdroje má celosvětové, aktuální, je schopen je uvést do souvislostí s názory a myšlenkami filozofů a jejich teorií. Jeho kazuistiky vždy vysvětlují a objasňují sdělené téma v přednášce. Má schopnost podnítit posluchače zamyslet se nad etickými problémy, vazbami mezi vyslovenými novinkami a tématy. V řadě případů nám předložil i úhel pohledu na teoretická témata, které jsme si vůbec dosud neuvědomili. V běžném běhu pracovního procesu se s některými pohledy zdravotními či právními setkají zřídka. Tyto hodiny strávené na přednášce Mgr. Váchy otevírají řadu nových pohledů, otázek a filosofických přístupů k pohledům ať z historie, tak i ze současnosti. Jeho další profese kněze se hodně snoubí s jeho odborným studiem,  posluchače obohatí  o údaje a informace z hmatatelné a známé vědy, ale i o to, co si neuvědomujeme a je asi někde v nás, v naší duši. Přednášky mne inspirovaly  a jsou pro mne velkým přínosem.

 

MUDr. Miroslava Člupková, MBA, LLM
Předsedkyně představenstva
Nemocnice Dačice, a.s.

Chci vědět více o studiu

Na Vámi uvedený e-mail Vám rádi zašleme cenu programu,
celoroční rozvrh a curriculum výuky  Ke stažení

  Brožura

  Přihláška ke studiu

  Novinky v LL.M.

  AHCM oslavila 10 let

  Naše akademie v tomto roce slaví 10 let své činnosti. Za tuto dobu jsme se stali stabilní respektovanou společností, která se zabývá širokou škálou vzdělávacích a poradenských aktivit ve zdravotnictví. Naše programy MBA a LL.M. již absolvovalo více než 300 studentů a dalších šedesát bude graduovat letos v květnu. Kromě postgraduálního vzdělávání věnuje se AHCM [...]

  Rozhovor Medical Tribune s MUDr. Oldřichem Šubrtem po skončení konference Udržitelnost financování zdravotní péče, 31. října 2019

  Medical Tribune 23/2019 19.11.2019 12:32 Zdroj: MT Autor: MUDr. Marta Šimůnková Po ukončení programu konference Udržitelnost financování zdravotní péče – financování nemocnic poskytl ředitel pořádající Academy of Health Care Management, MUDr. Oldřich Šubrt rozhovor Medical Tribune, v němž shrnul základní sdělení odborného setkání. Z jakého důvodu takové konference pořádáte? Dnešní konference se konala v rámci dlouhodobého […]

  Konference na téma zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování

  Pro naše absolventy a širokou veřejnost připravujeme na 4. června 2020 v Praze konferenci s mezinárodní účastí na téma "Zavádění nových technologií ve zdravotnictví a jejich financování / eHealth, elektronizace, telemedicína a umělá inteligence.

  Copyright 2017  všechna práva vyhrazena.