MBA ve zdravotnictví

Zdravotnictví se mění, personál je v současnosti vystaven většímu stresu. Naučte se, jak řídit zdravotnictví  v době pokoronavirové, jak zvládat stres, syndrom vyhoření či nedostatek zdravotnického personálu.

Program MBA ve zdravotnictví je koncipován jako exekutivní program pro vedoucí pracovníky institucí ve zdravotnictví jak z řad poskytovatelů, tak i výrobců léků či zdravotnických prostředků, distributorů, lékáren, veřejných či komerčních pojišťoven, ale i státní či regionální správy, kteří se zdravotnictvím zabývají.

V současné době probíhá pražská a ostravská kohorta. 13. běh zahajujeme v červnu 2022.  

 

Pro více informací kontaktujte koordinátorku programu paní Věru Čapkovou (tel. 734 516 326, capkova@ahcm.cz).

Pro mnoho našich absolventů znamenalo studium nastartování jejich profesního růstu. Naši absolventi vedou významné farmaceutické společnosti, zdravotnická zařízení a zdravotní pojišťovny.

 

Curriculum jsme připravovali ve spolupráci s americkými akademickými partnery AHCM, kteří mají dlouholeté zkušenosti s poskytováním exekutivního MBA vzdělávání pro lékaře a pro začínající podnikatele ve zdravotnictví. Tyto mezinárodní zkušenosti jsme doplnili o specifické informace vycházející z aktuálních lokálních potřeb.

Bližší informace

Jak probíhá výuka

Místa výuky:

PRAHA: Vila Nový Smíchov, Radlická 19/1, Praha 5 – Anděl

BRNO: Dětská nemocnice – Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 22A

OLOMOUC: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b

OSTRAVA: Domov sester, 17. listopadu 1790/5, Ostrava Poruba

Pro více informací o studiu kontaktujte paní Věru Čapkovou, capkova@ahcm.cz, tel. 734 516 326.

Rezidenční forma  studia. Délka studia 18 měsíců.

Výuka probíhá jedenkrát měsíčně (pátek – sobota) v českém jazyce.

Využíváme interaktivních metod zahrnující skupinové diskuse a projekty. Klademe důraz na týmovou práci a kombinaci teorie s praxí. Hosté z praxe součástí výuky.

Každý modul je zakončen projektem, studenti dostávají hodnocení své práce.

Co vám studium přinese

Rozšíříte si své manažerské znalosti, pochopíte specifika zdravotnického trhu. Díky široké oborové škále složení účastníků programu získáte cenný pohled na probíranou problematiku z různých úhlů.

Víceoborová výměna informací mezi profesionály během programu Vám pomůže při navazování vzájemných pracovních vztahů a vytvoří cenné vazby mezi kolegy.

Nabízíme

Veškeré materiály a knihy v ceně programu, e-learningový systém.

Program je akreditovaný Ministerstvem školství ČR jako rekvalifikační studium. Školné je osvobozeno od DPH.

Školné – možnost rozložení školného do několika splátek.

Podmínky k přijetí ke studiu

Vyplněná přihláška.

Předpokladem pro přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské studium (minimálně Bc.) nebo adekvátní 5-letá praxe na manažerské pozici.

Lektoři

Program je postaven na pečlivé přípravě curricula pod akademickou garancí Texas Wesleyan University. Výuku vedou čeští a zahraniční odborníci na management a podnikání ve zdravotnictví.

Mgr. Dana Mudd, PhD.

vedoucí modulů Management a organizační chování ve zdravotnictví, Efektivní řízení lidských zdrojů a Leadership a aktuální otázky řízení

Ing. Miroslav Zámečník

vedoucí modulu Zdravotnické systémy

Partner, Boston Venture Central Europe, s.r.o.

Doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.

vedoucí modulu Management zdravotních a sociálních služeb, praktické projekty v domácích a zahraničních zdravotnických zařízeních

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci

stanek300

MUDr. Ivan Staněk, MBA

vedoucí modulu Řízení kvality ve zdravotnictví, akreditace, ISO, standardy, management bezpečí, měření výstupů léčby a indikátory kvality

Předseda správní rady, Spojená akreditační komise o.p.s.

tesinova300

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, PhD.

vedoucí modulu Právní aspekty ve zdravotnictví, zákl. obchodního práva, podnikatelská a zdravotní etika

ředitelka Akademie medicínského práva,
přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví
a medicínského práva, 1.LF UK v Praze

subrtO3

MUDr. Oldřich Šubrt, CSc., MBA

vedoucí modulů Aktuální otázky řízení a poskytování péče a Aplikace moderních medicínských postupů, farmakoekonomika, Health Technology Assessment

Předseda správní rady, Academy of Health Care Management, ředitel polikliniky Program Health Plus

PhDr. Jana Marková, PhD.

vedoucí modulu Ekonomika a zdravotnictví

odborný asistent, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

vanek300

Ing. Jiří Vaněk, MBA

vedoucí modulu Finanční řízení a efektivita zdravotnického zařízení

Ekonomický ředitel, Alliance Healthcare, s.r.o.

…a další

Témata

Lektor: MUDr.Oldřich Šubrt, CS.c., MBA

Analýza současných trendů ve struktuře populace, nemocnosti – Nové úkoly zdravotnictví – Ambulantní a hospitalizační péče – Způsoby úprav struktur jednotlivých typů zdravotních zařízení – Úkoly veřejných a komerčních zdravotní pojišťoven – Formulace vize a strategie

Lektoři: Mgr. Dana Mudd, PhD., Ing. Roman Čiviš, MUDr. Tomáš Kótka, MBA

Prezentační dovednosti: Základní pravidla úspěšné prezentace – Struktura prezentace – Analýza publika a všech faktorů s prezentací související -Vizuální podpora – příprava názorného vyjádření, použití médií a techniky – Osobní vystupování – Strategie pro kritické okamžiky – Zpětná vazba a reflexe.  Marketing zdravotní péče: pojmy, krátký historický exkurz, marketing zdravotní péče jako marketing služeb, důsledky – Strategický marketing zdravotní péče – Relationship marketing – Marketingový mix – Tradiční pojetí (4P) a moderní pojetí (4C) – Hodnocení efektivity marketingu. Time management – Plánování času – Práce s prioritami – Typy a vedení porad – Využití, úskalí a možnosti porad.

Lektor: Mgr. Dana Mudd, PhD.

Efektivita každé organizace závisí do značné míry na tom, jak daná organizace řídí a dokáže využít potenciál svých zaměstnanců. Podobně i úspěch jednotlivých manažerů závisí na tom,jak manažeři přistupují ke svým podřízeným a jak efektivně je řídí. Tento modul poskytuje analytický pohled na lidskou stránku zdravotnických organizací, sleduje dopad chování jednotlivce, skupiny a organizační struktury na efektivitu organizace. Modul se zabývá aktuálními tématy manažerské práce jako jsou: role manažera, hodnoty a postoje zaměstnanců, jejich motivace, interpersonální komunikace, struktura týmu a skupiny, konflikt, organizační kultura, design pracovního místa a technologie. Důraz je kladen na aplikaci do zdravotnických organizací.

Lektor: PhDr. Michal Čakrt

Účelem programu je umožnit účastníkům seznámit se s hlavními koncepty a principy v oblasti leadershipu a řízení procesů změny a jejich aplikací v organizacích působících v odvětví zdravotnictví. Pozornost bude zaměřena na pomoc účastníkům lépe si uvědomit nadcházející změny ve zdravotnictví a jejich organizacích, lépe porozumět podstatě a rozsahu klíčových otázek a výzev vůdcovství, které před nimi stojí, ocenit důležitost udržení si zdravého nadhledu zatímco řeší konkrétní provozní problémy, používání různých pohledů na věc a alternativních přístupů, rozvoji schopnosti reflektovat své postoje a chování související s prožíváním a řešením změn, a dále zlepšit vybrané vůdcovské dovednosti. Ve výsledku budou účastníci lépe připraveni porozumět a efektivněji řešit a vést konkrétní procesy změny ve svých organizacích.

Lektor: MUDr. Mgr Jolana Těšinová, Ph.D.

Vymezení oboru – Současný koncept vztahu mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty – Kazuistiky, soudní spory – Rozhodování pacientů – Právní otázky zdravotní péče – Profesionální povinnosti a standardy – Etické aspekty poskytování zdravotní péče – Informace o zdravotnickém sektoru – Právní odpovědnost poskytovatelů zdravotní péče – Předpoklady výkonu povolání zdravotnických pracovníků

Lektoři: PhDr. Jana Marková

Všeobecný přehled, základní ekonomické pojmy, Úvod do financování zdravotnických zařízení – Historie financování ve zdravotnictví, Úskalí rozhodovacích procesů v ekonomii, Tržní struktury, Ekonomický koloběh, Hospodářský růst, Inflace, Makroekonomické veličiny

Lektoři: Ing. Pavel Brůna, MBA, Ing. Jiří Vaněk, MBA

Objem prostředků a jejich distribuce – Supply chain ve zdravotnictví – 3 nesmiřitelné cíle vému – role DRG v udržitelnosti systému – Měření efektu/zdroje – Principy a důvody kalkulace nákladů na činnosti – Activity based costing v nemocnici – Budování levné a dostupné péče – Klinické protokoly – Úspory v oblasti fixních a variabilních nákladů – Ekonomická role pacienta/klienta v systému – Zdravotní pojišťovny, jejich účel, hodnocení různých scénářů – Základy zdravotnických reforem – Řízená péče – Controlling – Nákup – Sdílení rizika – Regulovaný trh – Nakupování zdravotní péče – Politické zájmy a financování zdravotnictví – Veřejný a privátní sektor ve financování zdravotnictví

Lektor: Ing. Matěj Adam, MBA

eHealth: elektronická preskripce – Identifikace a autorizace zdravotnického profesionála – Identifikace a autorizace pojištěnce – Elektronický záznam pacienta – Sdílení elektronické dokumentace podpora úhrad zdravotní péče – Systém DRG v IT – Technologie OLAP – Datové sklady a jejich využití – Aplikace Business Intelligence – Praktická ukázka Manažerského informačního systému

Lektoři: MUDr. Pavel Vepřek, PhDr. Ivan Fišera

Strategie a strategický management – Vytváření strategie – Analýzy – Vize a poslání organizace – Strategické rozhodování – Cíle – Implementace strategie – Vytváření a práce s akčními plány – Trendy strategického managementu

Lektor: Doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc., RNDr. Dagmar Glückaufová, CSc.

Projektové řízení a jeho fáze – Definice – Plánování – Implementace. Základy zdravotnického managementu – Projekty v českých zdravotnických zařízeních – Principy veřejného zdravotnictví – Zdravotně sociální péče – Organizace a struktura zdravotnických služeb – Obchodní společnosti ve zdravotnictví – Problém versus krizový management – Analýza zevního a vnitřního prostředí – Plánování – Strukturální nákladová a procesní analýza

Lektoři: Ing. Markéta Černá

Role personálního oddělení zdravotnických oddělení a manažerů v organizacích – HR marketing – Nábory a výběrová řízení – Odměny a benefity – Hodnocení a výkonnost – Trénink a rozvoj zaměstnanců zdravotnických zařízení – Motivace zaměstnanců – Základy pracovněprávních vztahů – Role personálního oddělení během řízení změny – Procesy a projektové záměry při řízení lidských zdrojů – Moderní přístupy k řízení lidských zdroj

Lektor: Ing. Miroslav Zámečník

Selhání trhu ve zdravotnictví – Taxonomie zdravotnických systémů – Modely zdravotnictví řízené trhem – Modely v komunistických zemích – Velká Británie a monopol – Modely typu NHS – Bismarkův systém sociálně zdravotního pojištění – Současné reformní trendy v Německu – Holandsko před a po reformě – Americký zdravotní systém – Český zdravotní systém před rokem 1989 – Současné návrhy českých zdravotnických reforem

Lektoři: MUDr. Ivan Staněk, MBA, prof. Ing. Mgr. Dlouhý Martin, Dr. MSc.

Nová definice kvality zdravotní péče – Řízení a zlepšování klinické práce – Výsledky – Indikátory -Manažerská práce ve zdravotnictví – Úřad versus řízení – Cyklus zdravotní péče – Definice, praxe a cyklické řízení – Dopady na úhrady – Klinický audit – Kvalita zdravotní péče očima pacienta a veřejnosti – Konvenience – Spokojenost pacientů – Řízení komunikace ve zdravotnictví – Se zaměřením na klinickou komunikaci – Design a řízení procesů – Metody – Vliv struktury zdravotnického zařízení -Motivační schemata – Benchmarking – Empowerment

Lektor: MUDr.Oldřich Šubrt, CSc., MBA

Seznámení s novinkami v jednotlivých oborech medicíny – Nejnovějšími trendy v diagnostice a léčbě – Implikace rozhodnutí v oblasti struktury zdravotnického zařízení, plánování investic a personálního obsazení – Prognózy budoucího rozvoje lékařství – Postupy „lege artis“ pro jednotlivé typy zdravotnických zařízení – Stanovení spektra péče pro jednotlivé provozy a efektivní technologické modernizace – Stanovení správných manažerských rozhodnutí ve vedení a specializaci zdravotnických zařízení

„Studium, na které mimochodem velmi rád vzpomínám, mi kromě nových znalostí a dovedností přineslo schopnost rychlé orientace v řízení organizace a potřebu korektní zpětné vazby. Volba jednotlivých studijních modulů nabízí detailní pohledy do kuchyně českého zdravotnictví včetně všech specifik. Maximální vstřícné a erudované prostředí i kolektiv studujících jsou zdrojem zkušeností a znalostí, neboť takové zaměření láká ke vzdělání nejen lékaře, ale i manažery zdravotnických zařízení, pojišťoven i politiky.“

MUDr. Petr Chudomel, MBA
Ředitel Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

510560_doktorka

„Studium MBA ve zdravotnictví dává zdravotníkům možnost objevit nové souvislosti, praktické nástroje pro každodenní manažerskou práci, premýšlet o nových možnostech a dozvědět se i něco o sobě.‘‘

MUDr. Vladimíra Stáhalová, MBA
Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce

„Moje zkušenost je pozitivní. Moduly skutečně vedli lektoři z praxe, kteří dané problematice rozuměli. Výuka byla interaktivní, diskuze ale nešla do ztracena.“

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, PhD., MBA
Ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze

„Jsem rád, že jsem se ke studiu přihlásil. Získané poznatky mají pozitivní dopad na řízení nemocnice.“

MUDr. Tomáš Fiala, MBA
Ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

„Studium MBA ve zdravotnictví mi velmi pomohlo. Naučilo mne nebát se přijímat nové úkoly a projekty, zvolit vhodný způsob zpracování úkolů, přístup k řízení a vedení lidí a prezentaci zpracovaných zadání na poradách vedení a jednání představenstva. Velmi mne těší, že vedení společnosti vyjadřuje spokojenost s mojí prací a dosažení tohoto hodnocení bylo velkou měrou docíleno i MBA studiem na Academy of Health Care Management.“

Ing. Jitka Rasochová, MBA
Řízení rizik a compliance

„Z pohledu legislativy bylo a stále ještě je k dosažení pracovního místa primáře dostačují specializovaná způsobilost, 10 let praxe a licence ČLK. Primářská praxe však ukazuje, že k vedení oddělení a zajištění kvality péče nestačí být dobrým odborníkem v oboru. Je nutné ovládat základní znalosti a techniky managementu, a to především v oblasti řízení lidských zdrojů, řízení změny a strategického plánování. Bez těchto znalostí není v dnešní době již možné, aby primář dokázal své oddělení úspěšně provést všemi změnami českého zdravotnictví. Studium MBA ve zdravotnictví na Academy of Health Care Management je výjimečné v přístupu, obsahu i organizaci výuky ve srovnání s jinými postgraduálními vzdělávacími programy pro zdravotníky v ČR, ať odborně medicínskými nebo manažerskými. Nejvíce si na studiu MBA cením toho, že všichni lektoři, kteří patří ke špičkám ve svých oborech, dokázali předkládat před studenty aktuální a komplexní pohled na problematiku zdravotnictví v ČR, v Evropě i ve světě. Na konkrétních situacích nás přímo ve výuce učili vidět, identifikovat a zpracovávat problém tak, aby byl pro nás pozitivně využitelný. Studium klade na studenta vysoké nároky a přitom ponechává možnost svobodné volby a rozhodování v přístupu ke studiu. Spojení AHCM s americkým akademickým partnerem je zárukou, že organizace i obsah výuky studia ani v budoucnu nesklouzne do českých regionálních kolejí a že zůstane zachován dosavadní nadnárodní pohled a přístup.“

MUDr. Ivana Doleželová, MBA
Primářka geriatrie, Thomayerova nemocnice

Chci vědět více o studiu

Na Vámi uvedený e-mail Vám rádi zašleme cenu programu,
celoroční rozvrh a podrobný obsah modulů.  Bližší informace o studiu

  Přihláška ke studiu

  Rozvrh výuky

  Brožura

  Novinky v MBA

  Program MBA ve zdravotnictví úspěšně dokončilo 59 studentů

  V roce 2020 úspěšně dokončilo MBA a LLM vzdělávání 53 absolventů pražského a brněnského běhu. Všem absolventům srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně osobních a pracovních úspěchů.   Absolventi 10. běhu MBA ve zdravotnictví (Praha): Ing.Tomáš Beran, MBA, vice prezident operations/finance,VAMED MEDITTERA a.s. Ing. Michal Břeň, MBA, ředitel úseku konsultačních služeb,STAPRO s.r.o. MUDr.Michal Gozon, MBA, lékař,ZZS [...]

  AHCM oslavila 10 let

  Naše akademie v tomto roce slaví 10 let své činnosti. Za tuto dobu jsme se stali stabilní respektovanou společností, která se zabývá širokou škálou vzdělávacích a poradenských aktivit ve zdravotnictví. Naše programy MBA a LL.M. již absolvovalo více než 300 studentů a dalších šedesát bude graduovat letos v květnu. Kromě postgraduálního vzdělávání věnuje se AHCM [...]

  Rozhovor Medical Tribune s MUDr. Oldřichem Šubrtem po skončení konference Udržitelnost financování zdravotní péče, 31. října 2019

  Medical Tribune 23/2019 19.11.2019 12:32 Zdroj: MT Autor: MUDr. Marta Šimůnková Po ukončení programu konference Udržitelnost financování zdravotní péče – financování nemocnic poskytl ředitel pořádající Academy of Health Care Management, MUDr. Oldřich Šubrt rozhovor Medical Tribune, v němž shrnul základní sdělení odborného setkání. Z jakého důvodu takové konference pořádáte? Dnešní konference se konala v rámci dlouhodobého […]

  Copyright 2017  všechna práva vyhrazena.